проф. д-р Никола Янков

Гост-лектор
проф. д-р Никола Янков
Телефон +359 (0631) 66299
E-mail nyankov[at]uni-svishtov.bg
Кабинет Корпус "Запад", етаж 4
Приемно време Сряда: 10:30 до 13:00 ч.

Никола Янков е редовен преподавател в Стопанска Академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов от 1978 година, като преди това, от 1974 г. е бил докторант. Той е съ-инициатор за създаване на катедра "Маркетинг" през 2003 г. Защитава докторат по проблемите на комплексното развитие на мрежите от селища - 1978 г. От 1984 г. е доцент. От 2012 г. е професор.

 

Магистърско обучение

Монографии

 1. Никола Янков. Концепцията за създаване и за управляване развитието на бизнесорганизационната мрежа – Годишник на СА “Д. Ценов”, 2002, Том ХСІХ.

 2. Никола Янков. Стратегиране и бизнесстратегии. Свищов, АИ “Ценов”, 1994.

 3. Никола Янков. Гъвкавостта на бизнесорганизациите - монография от Библиотека "Стопански свят", Свищов, Академично издателство "Д. Ценов", 1993 г.

Студии

 1. Yankov, N. Coveptual axes and directions for entrepreneurshgip in trans border regions – the case of Veliko Tarnovo - Alexandria - Svishtov meridian axis – IN: ROMANIAN-BUKGARIAN PARTNERSHIP CENTRE, Alexandria 2009, pp. 5-23. Издание на румънски, български и английски езици.
 2. Янков, Н. Синтетичен модел и методика на процеса бизнесорганизационно развитие. – Диалог, 2/2007, с. 19-60. http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2007/2.07.NY.pdf
 3. Янков, Н. „Маркетинг” на парaдигмата „Рационална икономика” – „рационална наука” - Юбилеен алманах "Научни изследвания" на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, т. 6 (16): Българската икономика в европейска перспектива – реалности и предизвикателство. Свищов, Академично издателство “Д. Ценов”, 2006 г. сс. 173-206.

Статии

 1. Yankov, N. The necessity for a different paradigm for economic development - Revista “Amfiteatru Economic”, Academia de studii economice – Bucuresti, 2009, N 23, pp. 189-199.
 2. Янков, Н. Очертаване рамки за бизнеспредприемачество в трансгранични региони. - Бизнесуправление, 2007, кн. 4, с. 20-38.
 3. Yankov, N. Multilevel marketing integration process management. - Revista “Amfiteatru Economic”, Academia de studii economice – Bucuresti, 2007, N 21, pp. 9-18.
 4. Yankov, N. Holistic and strategic thinking regarding large regional systems (The case of Black Sea and Azov Sea basin. - In: Problems and prospects of cooperation between the countries of South-Eastern Europe within the context of Black See economic cooperation and GUUAM. Collection of Scientific Papers, Vol. 1, Donetsk, 2006, pp. 220-226.
 5. Yankov, N. Management and marketing of transborder regional integration process. - Revista “Amfiteatru Economic”, Academia de studii economice – Bucuresti, 2006, N 19, pp. 9-18.
 6. Янков, Н. Оста Велико Търново – Александрия – Свищов – шанс за трансграничен регион от среден клас в-к “Борба”, В. Търново , бр. 4 от 2006
 7. Olson, D., M. Shipley, M. Johnson, P. Dimitrova, Iv. Marchevski, Iv. Stoykov, N. Yankov. Simulation as a pedagogical tool for managerial decision-making in a transition economy. Journal of the Operational Research Society (2006), pp. 1019-1026.
 8. Yankov, N. Integration models for the marketing function. - Economske teme: Procesi integratije u Evropi, vol. II, 2005, god. XLIII, University of Niş, Serbia, pp. 135-144.YU ISSN 0353-8648.
 9. Янков, Н. Концептуалната криза на планирането в България. - Юбилеен алманах “В криза ли е планирането”. Свищов, АИ „Ценов”, 2005, с. 68-77.
 10. Янков, Н. Концепцията за маркетинговата подсистема на системата „ОБЩЕСТВО” - Народностопански архив, 2005, кн. 4, с. 30-37.
 11. Янков, Н. Формиране и маркетинг на кластъри и бизнесмрежи. - Бизнесуправление, 2005, кн. 3, с. 23-45.
 12. Янков, Н. Интегрирана маркетингова стратегия на висшето училище. - Диалог, 2005, бр. 3, с 28-34, http://www.uni-svishtov.bg/dialog/I-MagBg.htm
 13. Yankov, N. For an integrated Black and Azov Sea region (BASR) Concept: marketing and development strategies. - In: Problems and prospects of cooperation between the countries of South-Eastern Europe within the context of Black See economic cooperation and GUUAM, Collection of Scientific Papers, Vol. 1, Svishtov, 2005, pp. 37-42.
 14. Olson, D., M. Johnson, M. Shipley, P. Dimitrova-Davidova, N. Yankov. Soft Systems and System Dynamics to construct a Transition Model. Проблемы нелинейного анализа в инженерных системах. Международный сборник. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Топулева (Казанский авиационный институт), Казань, выпуск 3 (24), том 11, 2005, с. 124-137.
 15. Olson, D., M. Johnson, M. Shipley, P. Dimitrova-Davidova, N. Yankov. Soft Systems-Like Development of Information Flows in a Transition Firm. - IFNA-ANS International Journal Problems of nonlinear analysis in engineering systems , No.3 (24), v.11, 2005, pp. 124 - 137.
 16. Yankov, N. Marketing of the Black Sea Economic Cooperation concept and role. - In: Problems and prospects of cooperation between the countries of South-Eastern Europe within the context of Black See economic cooperation and GUUAM. Collection of Scientific Papers, Vol. 1, Svishtov, 2004.
 17. Yankov, N. Подходи за регионално интегриране в страните от Югоизточна Европа. – In: Regionalni razvoj i demografski tokovi balcanskih zemalja, Univerzitet u Nisu, 2004, pp. 37-44.

Научни доклади

 1. 2. Olson, D., M. Shipley, M. Johnson, N. Yankov. , Capturing the high-risk environment of the transition economy in Bulgaria - a simulation-based DSS. Decision Support Systems Volume 42 Issue 4, 2004-2015 (2007), Elsevier Science Publishers B. V. www.informatik.uni-trie 0071
 2. Olson, D., M. Johnson, Y. Li, B. Patrakosol, Z. Qin, M. Shipley, N. Yankov. Evaluation of ERP outsourcing. 2007, Collaborative Colleagues: Elsevier Science Publishers B. V.
 3. Диадите – средство за определяне на икономически асиметрии. - В: Икономически асиметрии в обединена Европа, Юбилейна международна конференция. Свищов, АИ “Ценов”, 2006, с. 102-109.

Учебници и учебни пособия

 1. Янков, Н., П. Горанова. Интегрален маркетинг. Свищов, АИ “Д. Ценов”, 2009. сс. 464
 2. Янков, Н., П. Горанова, Н. Веселинова, Ж. Тананеева. Маркетинг – казуси, ситуации, тестове, задачи. Свищов, АИ “Д. Ценов”, 2009, сс. 176.
 3. Янков, Н., П. Горанова, Н. Веселинова, Ж. Тананеева, Тренинг по стратегиране и планиране. Свищов, АИ „Ценов”, 2007.
 4. Янков, Н., П. Горанова. Маркетинг и маркетингов мениджмънт. Свищов, АИ „Ценов”, 2005.
 5. Янков, Н. Стратегически маркетингов мениджмънт. Учебник за дистанционно обучение по магистърска програма “Маркетинг” на СА “Д. Ценов” – Свищов. Издание на Център за дистанционно и магистърско обучение, Свищов, 2005.
 6. Янков, Н. Бренд мениджмънт. Учебник за дистанционно обучение по магистърска програма “Маркетинг” на СА “Д. Ценов” – Свищов. Издание на Център за дистанционно и магистърско обучение, Свищов, 2005.

Сборници и учебни помагала

 1. Горанова, П. Н. Янков и др. Тренинг по стратегиране и планиране. Свищов, АИ „Ценов”, 2007, (в съавторство с гл.ас. Н. Веселинова и ас. Ж. Тананеева)
 2. Н. Янков, Горанова, П. и др. Тренинг по стратегиране, планиране и маркетинг. Свищов, АИ „Ценов”, 2007, (в съавторство с гл.ас. Н. Веселинова и ас. Ж. Тананеева)
 3. Янков, Н,. Т. Георгиева, Ан. Марчева, Н. Веселинова, В. Димитрова, Р. Йорданов. Работен комплект прогнозиране и планиране, Свищов, АИ ”Ценов”, 2004.

Научните интереси на доц. Никола Янков варират в широки граници и те най-общo са свързани с развитието както на отделни сфери на системата Oбщество, така и с различни типове системи – ретионални, маркетингови, бизнесорганизационни, екологически и др. Научните интереси са се развивали във времето съобразно възникващите потребности.

В началото на професионалния си живот интересите на доц. Никола Янков са свързани с регионални и еклогически системи – градове, области и териториални системи. По отношение на тях са побликувани научни разработки и е давал консултации.

След 1990 г. неговите интересите са насочени към развитието на бизнессистеми и към проблемите на техния маркетинг и мениджънт.

Освен това Н. Янков се интересува от процеса на маркетизация на обществото, от процесите на интегриране и създаване на различни по характер мрежи – бизнесорганизационни, маркетингови, социални, от развитието на меридианни трансгранични оси и развитието на Долно Дунавския макрорегион.

Извън научната и преподавателската дейност Никола Янков участва в регионално движение по развитие и интегриране, интересува се от туризъм.

От 2004 г. той е съ-председател на сдружение "Център за регионална интеграция и развитие – Свищов", регистрирано във В. Търновския окръжен съд - 2004 –  Фирмено дело № 600 по описа за 2004 г., 01.06.2004 г.