доц. д-р Пенка Горанова

Доцент
доц. д-р Пенка Горанова
Телефон +359 (0631) 66398
E-mail goranova[at]uni-svishtov.bg
Кабинет Корпус "Запад", етаж 5, кабинет 2
Приемно време Сряда: 10:00 до 14:00 ч.
 • Представяне
 • Преподаване
 • Публикации

Бакалавърско обучение

Магистърско обучение

Студии

 1. Горанова, П., П. Банчев, Н. Веселинова, Ж. Тананеева, Проектиране на маркетингови стратегии за производство и продажба на биогорива, Юбилеен алманах Научни изследвания, 2009
 2. Тананеева, Ж., П. Банчев, П. Горанова, В. Динкова, Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), Юбилеен Алманах Научни изследвания, 2008

Статии

 1. Горанова, П., П. Банчев, Н. Веселинова, Ж. Тананеева. Стратегии за екологичен маркетинг при производството и продажбата на биогорива, електронно списание Диалог, 2009
 2. Горанова, П. Релацията рекламна политика и търговска марка в бизнесорганизацията, сп. Бизнесуправление, бр.1, АИ- Ценов, 2008
 3. Горанова, П. Същност, роля и основни цели на трудовото представяне, сп. “Управление и устойчиво развитие”, Лесотехнически университет София, 2008
 4. Горанова, П., Н. Веселинова, Н. Милев. Price policy of the companies in conditions of common market of the EU, International Scienntific Сonference Competitivenes in the conditions of a global economy", University of niš faculty of economics, 2008.
 5. Горанова, П., П. Банчев, Ж. Тананеева, В. Динкова. Управление на взаимоотношенията с клиенти – стратегии и приложение, Електронно списание диалог, Свищов, 2008
 6. Горанова, П. Търговската марка в дигиталното пазарно стопанство. Списание „Икономика”, бр.3, 2006 г., София, стр. 67 – 70.
 7. Горанова, П. Проектиране и управление на услугите за клиенти Списание “Бизнеспосоки”, бр. 3, 2006 г., стр. 9-14, Бургас, БСУ
 8. Горанова, П. Икономически аспекти на бизнес-отношенията (В2В) в дигиталните пазари Юбилеен алманах “Научни изследвания”, том 6, 2006 г., АИ “Ценов”, Свищов стр.396-416.
 9. Димитрова В., П. Горанова. Фирмени аспекти на рекламната политика. А к т и в, 2005, бр.4, с. 44-48.
 10. Горанова, П. Рекламните цели на фирмата и критерии за тяхното оценяване, сп.”Бизнес управление”, бр.2, 2004, АИ”Д.А. Ценов”, Свищов, с.47-62.

Научни доклади

 1. Горанова, П. Управление на отношенията с клиенти и системи за управление на ресурси (ERP). Кръгла маса “Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване”, ИУ-Варна, 2009 (под печат)
 2. Горанова П. Релацията - директен маркетинг и реклама, Национална конференция с международно участие “Съвременни управленски практики VІ”, Бургаски свободен университет, 2009 г.
 3. Горанова, П. Практико-приложни аспекти на електронната търговия, “Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаваща адаптация”, ИУ-Варна, 2008 г.
 4. Горанова, П. Макро и микроикономическа среда за развитието на електронната търговия в България, Юбилейна международна научна конференция “Търговията в съвременното общество – теория и практика”, ИУ-Варна, 2008 г.
 5. Горанова, П., Ж. Тананеева. Ценовата война като маркетингова стратегия за конкурентна борба, Юбилейна международна научнопрактическа конференция “Модернизация на икономиката – макроикономически, финансови и социални аспекти”, СА “Д.А.Ценов” - Свищов, 2008 г.
 6. Горанова, П. Потребителското поведение и пазарът на климатични системи (в съавт. С доц. Стефан Стефанов). Юбилейна научно- практическа конференция "мениджмънтът през 21-ви век", СА "Д.А.Ценов" – Свищов, 2007 г.
 7. Горанова, П. Регионална политика и проекти за развитие на провинциалните и периферни райони, Международна научно-практическа конференция "Управление развитието на организациите" ИУ-Варна, 2007 г
 8. Горанова, П. “Ролята на е-маркетинг в съврменния бизнес”, CONFERENCE”CHALLENGES OF ECONOMIC SCIENCE AND PRACTICE IN THE EU INTEGRATION PROCESS”, UNIVERSITY OF NIŠ FACULTY OF ECONOMICS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC NIŠ,2007
 9. Горанова, П., Ж. Тананеева. Маркетингови проучвания на търговските марки в пивоварната промишленост в България. Международна научно-практическа конференция „Съвременни управленски практики V”, Бургаски Свободен Университет, 2007.
 10. Горанова, П. Проблеми на трансграничното сътрудничество между България и Румъния, (в съавторство с доц. Д-р Стефан Стефанов), Международна конференция "Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-восточной Европы в рамках Черномоского экономического сотрудничества и ГУАМ", Донецк, 2006, том ІІ, част ІІ, стр. 398-403.
 11. Goranova. P. Agrarian sektor in the process of globalization, (в съавторство с доц. Д-р Стефан Стефанов) Международна конференция “Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi”, Ниш, 2006, стр. 577-585.
 12. Goranova. P. Central-European free trade agreement – trade effects on the participating countries, (в съавторство с доц. Д-р Стефан Стефанов) Международна конференция “Strukturne promene I demografska kretanja zemalja Juzne Evrope”, Ниш, юни, 2006, стр.137-143.
 13. Горанова, П. Асиметрия в туристическия бизнес ИКОНОМИЧЕСКИ АСИМЕТРИИ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА Юбилейна международна конференция “Икономически асиметрии в Обединена Европа”, АИ “Ценов”, 2006, стр. 130-139.
 14. Горанова, П. Междукултурен анализ в глобалната икономика. Доклад В: Европейски перспективи на националното стопанство. Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция. ИУ-Варна, Изд. “Наука и икономика”, 9-10 юни 2005, с.276-282.
 15. Горанова, П. Оценка на потребителската удовлетвореност при покупката на стоки и услуги. Доклад. В: Съвременни управленски аспекти ІІІ. Сборник доклади. Том ІІ, 18-20.02., Бургас, 2005,с.148-155 (в съавторство с доц. Ст.Стефанов)
 16. Горанова, П. Маркетингови стратегии в туристическия бизнес. Доклад. В: Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век. Сборник доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалност “Туризъм”. ИУ-Варна, Изд. “Наука и икономика” 3-4 ноември, 2005, с.187-194 (в съавторство с доц. Ст.Стефанов).
 17. Горанова, П. Еврорегионите и проблемите при трансграничното сътрудничество,Провлемь и перспективи сотрудничества между странами Юго-Восточной Европь в рамках Черноморсково Экономического сотрудничества и ГУУАМ, Донецк – Свиштов- Мариупол, 2004, с. 36 –40

Учебници и учебни пособия

 1. Янков, Н., П. Горанова. Интегрален маркетинг. Свищов, АИ “Д. Ценов”, 2009. сс. 464
 2. Янков, Н., П. Горанова, Н. Веселинова, Ж. Тананеева. Маркетинг – казуси, ситуации, тестове, задачи. Свищов, АИ “Д. Ценов”, 2009, сс. 176.
 3. Янков, Н., П. Горанова, Н. Веселинова, Ж. Тананеева, Тренинг по стратегиране и планиране. Свищов, АИ „Ценов”, 2007.
 4. Янков, Н., П. Горанова. Маркетинг и маркетингов мениджмънт. Свищов, АИ „Ценов”, 2005.

Сборници и учебни помагала

 1. Горанова, П. Н. Янков и др. Тренинг по стратегиране и планиране. Свищов, АИ „Ценов”, 2007, (в съавторство с гл.ас. Н. Веселинова и ас. Ж. Тананеева)
 2. Н. Янков, Горанова, П. и др. Тренинг по стратегиране, планиране и маркетинг. Свищов, АИ „Ценов”, 2007, (в съавторство с гл.ас. Н. Веселинова и ас. Ж. Тананеева)
 3. Янков, Н,. Т. Георгиева, Ан. Марчева, Н. Веселинова, В. Димитрова, Р. Йорданов. Работен комплект прогнозиране и планиране, Свищов, АИ ”Ценов”, 2004.