гл. ас. д-р Ваня Григорова

Главен асистент, доктор
гл. ас. д-р Ваня Григорова
Телефон +359 (0631) 66418
E-mail wpd[at]uni-svishtov.bg
Кабинет Корпус "Запад", етаж 1, Лаборатория за авангардни изследвания
Приемно време Понеделник: 14:30 до 15:30 ч.; Сряда: 12:30 до 14:00 ч.
  • Представяне
  • Преподаване
  • Публикации

Бакалавърско обучение

Магистърско обучение

Студии

  1. Марчевски, И., В. Димитрова, "Измерване и оценка на резултатите от маркетинговата дейност в българските предприятия – състояние, проблеми и решения", Алманах "Научни изследвания на СА", Свищов, том 15, 2011, стр. 129 -175.

  2. Марчевски, И., В. Димитрова, „Разпространение на системите за комплексна оценка на резултатите от дейността в българските предприятия”, Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, том 4, 2006, стр. 1 - 47.

Статии

  1. Димитрова В. Применение системы ключевых показателей для повышения ффективности бизнес-управления “Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения инностранных инвестиций: региональны аспект”, ДонНУ, Донецк, 2006, с. 890.
  2. Димитрова, В. Съвременни управленски аспекти на изпълнението на фирмените стратегии, Сп. Бизнесуправление, кн. 1, с. 18, 2004.

Научни доклади

  1. Димитрова В. Съвременни аспекти на рекламната политика на фирмата, конференция "Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение", Университетско издателство "Стопанство" – УНСС София, 2004.
  2. Димитрова В. Направления создания успешных фирменных альянсов, конференция “Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект”, Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект, Донецк, 2004, Част І, с. 161-164.

Сборници и учебни помагала

  1. Янков, Н,. Т. Георгиева, Ан. Марчева, Н. Веселинова, В. Димитрова, Р. Йорданов. Работен комплект прогнозиране и планиране, Свищов, АИ ”Ценов”, 2004.