ас. Живка Тананеева

Асистент
ас. Живка Тананеева
Телефон +359 (0631) 66418
E-mail tananeeva[at]uni-svishtov.bg
Кабинет Корпус "Запад", етаж 4, кабинета на проф. Янков
Приемно време Вторник: 13:15 до 15:45 ч.
 • Представяне
 • Преподаване
 • Публикации

Бакалавърско обучение

Студии

 1. Горанова, П., П. Банчев, Н. Веселинова, Ж. Тананеева, Проектиране на маркетингови стратегии за производство и продажба на биогорива, Юбилеен алманах Научни изследвания, 2009
 2. Тананеева, Ж., П. Банчев, П. Горанова, В. Динкова, Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), Юбилеен Алманах Научни изследвания, 2008

Статии

 1. Горанова, П., П. Банчев, Н. Веселинова, Ж. Тананеева. Стратегии за екологичен маркетинг при производството и продажбата на биогорива, електронно списание Диалог, 2009
 2. Горанова, П., П. Банчев, Ж. Тананеева, В. Динкова. Управление на взаимоотношенията с клиенти – стратегии и приложение, Електронно списание диалог, Свищов, 2008
 3. Тананеева, Ж. Очертаване на проблеми при управление на ключовите клиенти. сп. Бизнес управление 2/2008.
 4. Тананеева, Ж. Производството на биогорива като възможност за устойчиво развитие, сп. “Управление и устойчиво развитие”, Лесотехнически университет София, Юбилеен брой, 2008.
 5. Тананеева, Ж. Възможности и перспективи при потреблението на биогорива, Университетска научно-практическа конференция “Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаваща адаптация”, ИУ-Варна, 2008 г.

Научни доклади

 1. Тананеева, Ж. Управление на клиентите по време на криза. Кръгла маса “Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване”, ИУ-Варна, 2009 (под печат).
 2. Горанова, П., Ж. Тананеева. Ценовата война като маркетингова стратегия за конкурентна борба, Юбилейна международна научнопрактическа конференция “Модернизация на икономиката – макроикономически, финансови и социални аспекти”, СА “Д.А.Ценов” - Свищов, 2008 г.
 3. Горанова, П., Ж. Тананеева. Маркетингови проучвания на търговските марки в пивоварната промишленост в България. Международна научно-практическа конференция „Съвременни управленски практики V”, Бургаски Свободен Университет, 2007.
 4. Тананеева, Ж. Мениджър ключови клиенти –необходимост или лукс” Международна научно-практическа конференция „Мениджмънтът в 21-ви век”, СА „Д.А.Ценов” - Свищов, 2007.
 5. Тананеева, Ж. Проблеми на въвеждане на Интернет-маркетинга във фирмите от аграрния сектор, сп. Икономика и управление на селското стопанство, 2/2004

Учебници и учебни пособия

 1. Янков, Н., П. Горанова, Н. Веселинова, Ж. Тананеева. Маркетинг – казуси, ситуации, тестове, задачи. Свищов, АИ “Д. Ценов”, 2009, сс. 176.
 2. Янков, Н., П. Горанова, Н. Веселинова, Ж. Тананеева, Тренинг по стратегиране и планиране. Свищов, АИ „Ценов”, 2007.

Сборници и учебни помагала

 1. Н. Янков, Горанова, П. и др. Тренинг по стратегиране, планиране и маркетинг. Свищов, АИ „Ценов”, 2007, (в съавторство с гл.ас. Н. Веселинова и ас. Ж. Тананеева)
 2. Банчев, П., Ж. Тананеева. Пазарни проучвания, Свитък с материали за самоподготовка, МП “Мениджмънт на търговската дейност”, АИ „Ценов” – Свищов, 2007.
 3. Банчев, П., Ж. Тананеева. Пазарни проучвания, Свитък с изпитни материали, МП “Мениджмънт на търговската дейност” , АИ „Ценов” – Свищов, 2007.