Директен маркетинг II

  • Представяне на дисциплината
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Курс/семестър: 4 курс, 8 семестър (летен)
Титуляр: гл. ас. д-р Радослав Йорданов
Асистент: ас. Костадин Башев

Вход на курса: за усвояването на материала е нужна подготовка по основи на маркетинга, продуктова, дистрибуционна, ценова и комуникационна маркетингова политика.

Описание на курса: Преподаването на дисциплината е ориентирано теоретико-практически.

Изход на курса: Обучението подготвя дисциплините към магистърска форма на обучение.

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.