Диагностика на маркетинговите решения

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 7
Курс/семестър: 4 курс, 7 семестър (зимен)
Титуляр: доц. д-р Иван Марчевски
Асистент: гл. ас. Ваня Григорова

В рамките на учебното съдържание те се запознават с основните концепции за оценка на маркетинговата ефективност, предоставят им се знания, необходими за финансова обосновка на маркетинговите решения и за прогнозиране ефективността на маркетинговите кампании. Получените в рамките на учебната дисциплина знания ще им позволят оптимално да обвързват маркетинговите цели, стратегии и дейности с финансовите измерители за успеха на фирмата. Дисциплината е включена в заключителната фаза на обучението по маркетинг, защото за постигането на образователните цели е необходимо студентите да имат цялостни знания за всички аспекти от маркетинговата дейност, включително въпросите, касаещи управлението на маркетинга.

При формиране на учебното съдържание по дисциплината е акцентирано върху предлагането на инструменти, методи и техники за финансова обоснова и оценка на маркетинговите решения, по тази причина в учебните материали преобладават инструментите (методи, показатели и др.), за сметка на теоретичните постановки.

Задължителен вход на програмата са задълбочени знания относно маркетинговия инструментариум, процедурите за маркетингово планиране и базисни знания по финанси, математика, статистика и използване на софтуер от типа електронни таблици.


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Тема І „Обхват на дейностите по %

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.