Продуктова и иновационна политика

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 8
Курс/семестър: 2 курс, 4 семестър (летен)
Титуляр: гл. ас. д-р Радослав Йорданов
Асистент: гл. ас. д-р Радослав Йорданов

Тя поднася основни теоретични знания и практически умения за маркетингово характеризиране на продуктовия и дистрибуционния микс. В теоретически аспект се разглеждат фундаментални въпроси на продуктовия микс (маркетингова характеристика на продукта, жизнен цикъл на продукта, продуктова иновация, продуктова вариация, продуктово елиминиране, продуктов асортимент, търговска марка, сервиз и други) и на дистрибуционния микс (канали на дистрибуция, дистрибуторири, локализация и позициониране на дистрибуционни звена, логистични решения относно транспортните и складовите дейности, система на запасяване и други). Специално внимание се отделя на стратегическите подходи и методическите решения при обосноваване на маркетинговите реишения. В практически аспект се усвояват насоките на работа при продуктовите иновации, вариации и елиминиране на прордуктите, разработването на търговски марки, планиране на асортимента, избора на канали за дистрибуция, оценка и ицбор на дистрибутори, решения за вида и размера на формираните запаси и други.

Вход на дисциплината са знанията по основи на маркетинга, маркетингови изследвания, потребителско поведение, математически методи в икономиката, теория на статистиката, мениджмънт и други.

Изход на дисциплината са практическите решения за изследване на продуктовия и дистрибуционния микс, разработване на прогнози и планове за продуктова и дистрибуционна дейност, вземане на различни решения при управлението на производството и реализацията на продуктите.УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕТема І. Продуктов субмикс.
1.1. Характеристика на продукта и продуктовия субмикс.
1.2. Аспекти на оценяване на продуктовия субмикс.
1.3. Съдържателен анализ на продукта.
1.4. Структурен анализ на продукта.

Тема ІІ. Жизнен цикъл на продукта.
2.1. Концепция за жизнения цикъл на продукта.
2.2. Фази на жизнения цикъл на продукта.
2.3. Модификации на жизнения цикъл на продукта.
2.4. Анализ на кривата на жизнения цикъл на продукта.
2.5. Анализ на фазите на жизнения цикъл на продукта.

Тема ІІІ. Продуктова иновация.
3.1. Продуктовата иновация в маркетингов смисъл.
3.2. Логика на разработване на нов продукт.
3.3. Разработване и избиране на стратегии за продуктова иновация.

Тема ІV. Продуктова вариация.
4.1. Понятие и аспекти на продуктовата вариация.
4.2. Стратегии за продуктова вариация при тестване на продукта.
4.3. Стратегии за продуктова вариация  при масово производство и продажби.

Тема V. Продуктово елиминиране.
5.1. Същност на продуктовото елиминиране.
5.2. Процес на продуктово елиминиране.
5.3. Стратегии на продуктово елиминиране.

Тема VІ. Продуктов асортимент.
6.1. Насоки за характеризиране на асортимента.
6.2. Стратегии за развитие на асортимента.
6.3. Методи за оптимизиране на асортимента.

Тема VІІ. Търговска марка, опаковка и обслужване на купувачите.
7.1. Маркетингова характеристика на търговската марка.
7.2. Видове търговски марки.
7.3. Защита и сделки с търговски марки.
7.4. Злоупотреби с търговски марки.
7.5. Наименования за произход.
7.6. Маркетингови функции на опаковката.
7.7. Стратегии за опаковката.
7.8. Маркировка.
7.9. Обслужване на купувачите.

Тема VІІІ. Дистрибуционен субмикс.
8.1. Понятие и обхват на дистрибуционния субмикс.
8.2. Анализ на дистрибуционния субмикс.
8.3. Специфика на маркетинговите цели на дистрибуцията.
8.4. Конфликти и съгласуване между целите в дистрибуцията.

Тема ІХ. Канали на дистрибуция.
9.1. Условия и фактори за избор на канали на дистрибуция.
9.2. Съображения при избора на канали на дистрибуция.
9.3. Стратегии за избор на канали на дистрибуция.
9.4. Критерий за избор на канали на дистрибуция.
9.5. Модели за оптимизиране дължината на канала.
9.6. Модели за оптимизиране ширината на канала.

Тема Х. Дистрибутори.
10.1. Дистрибутори при преките канали.
10.2. Дистрибутори при непреките канали.
10.3. Стратегии и модели за избор на дистрибутори.
10.4. Оценки за качествата на дистрибуторите.
10.5. Позициониране на крайните точки на дистрибуция.
10.6. Локализиране на крайните точки на дистрибуция.

Тема ХІ. Транспортна логистика.
11.1. Система на маркетинговата логистика.
11.2. Избор на транспортни средства.
11.3. Избор на оптимални маршрути за превоз.

Тема ХІІ. Складова логистика.
12.1. Функции на складовата логистика.
12.2. Подходи за организация на складовата логистика.


Тема ХІІІ. Запаси и запасяване.
13.1. Фактори и параметри на управлението на запасите.
13.2. Стратегии за запасяване.
13.3. Оптимизиране размера на запасите при достатъчност на доставките.
13.4. Оптимизиране размера на запасите при закъсняване на доставките.

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.