Маркетингови изследвания І

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 8
Курс/семестър: 2 курс, 4 семестър (летен)
Титуляр: гл. ас. д-р Маруся Иванова

Тя поднася основните теоретични знания и практически умения за провеждане на маркетингови изследвания. В теоретичен аспект се разглеждат фундаментални въпроси на маркетинговите изследвания – същност, принципи, организация, методи на събиране и обработване на маркетинговата информация. В ч. І специално внимание се отделя на методическите подходи при набиране на първична маркетингова информация и базовите подходи за нейното систематизиране и обработване, както и насоките за използване на вторичната информация и възможностите за разработване на маркетингови прогнози. В практически аспект се усвояват насоките на набиране, обработване и използване на резултатите от маркетинговите изследвания.

Вход на дисциплината са знанията по икономическа теория, основи на маркетинга математически методи в икономиката, теория на статистиката, мениджмънт, информатика.

Изход на дисциплината са теоретико-методическите решения в ч. ІІ, както и практическите решения за изследване на пазара, маркетинговите елементи, разработване на маркетингови планове, вземане на различни решения при управление на бизнеса.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Тема I. Характеристика на маркетинговите изследвания
1.1. Същност и обхват на маркетинговите изследвания
1.2. Историческа справка за развитието на маркетинговите изследвания
1.3. Място и роля на маркетинговите изследвания в маркетинговата информационна система

Тема ІІ. Типология на маркетинговите изследвания
2.1. Маркетингови изследвания според стратегическата ориентация
2.2. Маркетингови изследвания според жизнения цикъл на продукта
2.3. Маркетингови изследвания според етапа на вземане на решение
2.4. Маркетингови изследвания според вида на обработваната и получаваната информация

Тема ІІІ. Процедура на маркетинговите изследвания
3.1. Проблем, обект и предмет на маркетинговите изследвания
3.2. Цели и задачи на маркетинговите изследвания
3.3. Формулиране на хипотези при маркетинговите изследвания
3.4. Организация на маркетинговите изследвания

Тема IV. Методологически основи на маркетинговите изследвания
4.1. Принципи на маркетинговите изследвания
4.2. Информационна база на маркетинговите изследвания
4.3. Методически подходи на маркетинговите изследвания

Тема V. Стратегии и методи за събиране на информация при маркетинговите изследвания
5.1. Стратегически подходи за събиране на информация
5.2. Класификация на методите за събиране на информация

Тема VІ. Качествени методи за събиране на първична информация при маркетинговите изследвания
6.1. Неструктурирано (дълбочинно) интервю
6.2. Дискусии във фокусни групи
6.3. Проективни техники

Тема. VІІ. Методи на наблюдението за събиране на първична информация при маркетинговите изследвания
7.1. Наблюдението като изследователски метод
7.2. Разновидности на наблюдението
   
Тема VIІІ. Дескриптивни методи за събиране на първична информация при маркетинговите изследвания
8.1. Структурирано интервю
8.2. Анкета

Тема ІХ. Експериментални методи за събиране на първична информация при маркетинговите изследвания
9.1. Експериментът като изследователски метод
9.2. Видове експериментални техники

Тема Х. Панелни методи за събиране на първична информация при маркетинговите изследвания
10.1. Търговски панели
10.2. Потребителски панели

Тема ХІ. Периодични методи за събиране на първична информация при маркетинговите изследвания
11.1. Омнибусни методи
11.2. Следящи методи

Тема ХIІ. Измервателни скали, формулиране на въпроси и съставяне на въпросник при първичните маркетингови изследвания
12.1. Измерване и измервателни скали
12.2. Основни измервателни скали
12.3. Видове въпроси и тяхното формулиране
12.4. Правила за съставяне на въпросник

Тема ХІІІ. Извадков подход за събиране на първична информация при маркетинговите изследвания
13.1. Параметри на извадковия подход
13.2. Видове извадки
13.3. Обем на извадките

Тема ХIV. Подготовка на първичната информация за обработване при маркетинговите изследвания
14.1. Предварително систематизиране на информацията
14.2. Методи за първично обработване на информацията
14.3. Тестване на информацията и проверка на хипотези

Тема ХV. Базови разпределения за обработване на първична информация при маркетинговите изследвания
15.1. Едномерни разпределения
15.2. Двумерни разпределения
15.3. Многомерни разпределения

Тема ХVІ. Вторични маркетингови изследвания
16.1. Маркетингови изследвания на продажбите
16.2. Маркетингови изследвания на продуктите
16.3. Маркетингови изследвания на цените
16.4. Маркетингови изследвания на комуникациите

Тема ХVІІ. Маркетингово прогнозиране
17.1. Специфика на маркетинговото прогнозиране
17.2. Количествени методи за маркетингово прогнозиране
17.3. Качествени методи за маркетингово прогнозиране

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.