Data mining (свободно избираема)

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 3
Курс/семестър: 4 курс, 7 семестър (зимен)
Титуляр: доц. д-р Тодор Кръстевич
Асистент: гл. ас. д-р Маруся Иванова

Дисциплината „добиване на данни” цели предоставянето на задълбочени познания за същността, основните концепции, задачите, методите и техниките за добиване на данни, както и за въпросите и проблемите, свързани с процеса на добиване на данни. Основен акцент се поставя върху различните инструменти за добиване на данните и типовете маркетингови проблеми, решавани с тях. Допълнителна цел на курса е да развият у студентите аналитични умения за прилагането на инструментите за добиване на данните при решаването на практически проблеми.

За успешното и бързо усвояване на знанията, предлагани в курса, от обучаемите се очаква средно равнище на компетентност по статистика, математика, маркетингови изследвания, маркетингово прогнозиране и информационни технологии.

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.