Ценова политика

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 8
Курс/семестър: 3 курс, 6 семестър (летен)
Титуляр: доц. д-р Тодор Кръстевич
Асистент: гл. ас. д-р Радослав Йорданов

Засягат се проблеми както на оперативно-тактическото, така и на стратегическото маркетингово планиране. Курсът се опира на основните понятия, категории и постановки, изучавани в рамките на фундаменталната дисциплина “Основи на маркетинга”. По-голямата част от разглежданите методи и техники за извеждане на маркетингови решения изискват базисни знания, които обучаваните са придобили в курсовете по “Маркетингови изследвания” и “Маркетингов мениджмънт”. Същевременно от студентите се очаква да притежават необходимо ниво стандартни знания по математика, статистика, както и умения за използване на компютърни технологии.

В теоретичен аспект курсът покрива въпросите, свързани с маркетинговата ценова политика (методите и техниките на ценовите изследвания и планиране), комуникационната политика (с акцент върху оптималното планиране и разпределение на рекламния бюджет, както и методите за контрол и измерване ефекта на рекламното въздействие), както и с методическите основи при планирането на оптимален тактически маркетингов микс.

В практически план са застъпени въпросите, свързани с прилагане на конкретни планови, симулационни и оптимизационни методи и техники за вземане на решения в гореописаните области от маркетинговата политика на предприятието.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Тема първа:
1.Същност, основни понятия и инструменти на ценовата политика
1.1.Значение на цената като маркетингов инструмент
1.2.Обект, ограничителни фактори и цели на ценовата политика
1.3.Основни функционални зависимости в ценовата политика
1.3.1.Функционална зависимост между цената и пласмента
1.3.2.Функционална зависимост между цената и оборота
1.3.3.Функционална зависимост между цената и разходите
1.3.4.Долна граница на цената
1.4.Пазарни форми и значението им за ценовите решения

Тема втора:
2.Методи за ценообразуване в маркетинга
2.1.Методи за ценообразуване на база разходи
2.2.Пазарно-ориентирани методи за ценообразуване
2.2.1.Ценообразуване чрез анализ на покриващия принос
2.2.2.Ценообразуване чрез сценариен ситуативен анализ
2.2.3.Маргинално-аналитични методи за ценообразуване

Тема трета
3.Стратегически аспекти на ценовата политика
3.1.Влияние на пазарната динамика
3.2.Въздействия на цените във времето
3.3.Динамизиране на основните инструменти на стратегическото маркетингово ценообразуване
3.4.Ценови стратегии

Тема четвърта
4.Ценово диференциране
4.1.Същност и типове ценово диференциране
4.2.Форми на ценово диференциране
4.3.Видове ценово диференциране
4.4.Нелинейно ценообразуване
4.5.Комплектно ценообразуване

Тема пета
5.Ценови промоции. Активно ценообразуване (Reverse Pricing). Ценови отстъпки и условия на разплащане

Тема шеста
6.Психологически аспекти на ценовото поведение на потребителите
6.1.Ценови възприятия. Закон на Хелсон. Анкерна цена.
6.2.Закон на Вебер/Фехнер.
6.3.Ценова информираност и ценова чувствителност
6.4.Цената като индикатор за качеството

Тема седма
7.Обект, цели и инструменти на комуникационната политика

Тема осма
8.Планиране на оптимален рекламен бюджет
8.1.Функция на рекламното въздействие – същност, видове и операционализиране
8.2.Методи за планиране на оптимален рекламен бюджет при статична функция на рекламното въздействие
8.3.Методи за планиране на оптимален рекламен бюджет при динамична функция на рекламното въздействие

Тема девета
9.Оптимално разпределение на рекламния бюджет по рекламни носители и рекламни средства – методи, модели, приложение

Тема десета
10.Медийни изследвания
10.1.Основни термини
10.2.Анализи и планиране
10.3.Позициониране на електронните медии
10.4.Измерване и контрол на комуникационното въздействие

Тема единадесета
11.Планиране на оптимален маркетингов микс при маркетингови кампании.
11.1.Евристични подходи при извеждането на решения за формиране на маркетингов микс
11.2.Оптимизационни методи за планиране на оптимален маркетингов микс
11.3.Комуникационен микс и интегрирани маркетингови комуникации

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.