Маркетинг на услуги

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 8
Курс/семестър: 3 курс, 6 семестър (летен)
Титуляр: доц. д-р Иван Марчевски
Асистент: гл. ас. Ваня Григорова

Дисциплината „Маркетинг на финансовите услуги” е предназначена за студентите от бакалавърска степен на специалност „Маркетинг”. Нейната основна цел е да запознае студентите със спецификата при използване на маркетинговите инструменти на пазара на финансови услуги с акцент върху банковите и застрахователни услуги. Очертани са особеностите на услугите и в частност на финансовите като обект на продажба. Изведени са основните движещи мотиви при покупката на подобен вид продукти като се прави разграничение между движещите мотиви в поведението на клиентите физически лица и бизнес клиентите.

Особеностите при използването на маркетинговите инструменти са пречупени през призмата на процеса на управление на клиентите, на финансови услуги – привличане, задържане и развитие. Специално внимание е отделено на стратегиите и тактическите ходове, които организациите продаващи финансови услуги, трябва да използват през различните етапи от „жизнения цикъл на клиента” с акцент върху действията насочени към изграждане на потребителска лоялност. В курсът е отделено място на концепцията за оценка на клиентите като са представени част от основните измерители, които могат да бъдат използвани на пазара на финансови услуги.

При формиране на учебното съдържание по  дисциплината е търсен баланс между теоретичните постановки, свързани с особеностите на пазара на финансови услуги и използването специфични инструменти, методи и техники за управление на клиентите.

Задължителен вход на програмата са задълбочени знания относно особеностите на маркетинговия подход, добро познаване на основния маркетингов инструментариум,  базисни знания по финанси, математика, статистика и използване на софтуер от типа електронни таблици.

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.