Дистрибуционна политика

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 8
Курс/семестър: 2 курс, 4 семестър (летен)
Титуляр: гл. ас. Ваня Григорова
Асистент: гл. ас. Ваня Григорова

Учебната дисциплина "Дистрибуционна политика" е задължителна специализираща при  обучението  на  студентите  от  специалност "Маркетинг"   в   бакалавърска  образователно-квалификационна степен. Тя поднася основни теоретични знания  и  практически умения за маркетингово характеризиране на дистрибуционния микс. В теоретически аспект се разглеждат фундаментални въпроси на дистрибуционния микс - канали на дистрибуция, дистрибуторири, локализация и позициониране на дистрибуционни звена, логистични решения относно транспортните и складовите дейности, система на запасяване и други.  Специално  внимание   се   отделя   на стратегическите подходи и методическите  решения  при  обосноваване на маркетинговите решения в дистирбуцията. В практически  аспект  се  усвояват  насоките   на   работа при избора на канали за дистрибуция, оценка и избор на дистрибутори, решения за транспортната логистика, вида и размера на формираните запаси и други.

Вход на дисциплината са знанията по основи на маркетинга, маркетингови изследвания, потребителско поведение, математически методи в икономиката, теория на статистиката, мениджмънт и други.

Изход  на  дисциплината  са  практическите  решения  за изследване на дистрибуционния микс, разработване на прогнози и планове за дистрибуционна дейност, вземане  на  различни  решения при управлението на придвижването и реализацията на продуктите.

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.