Промоционална политика

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 8
Курс/семестър: 3 курс, 6 семестър (летен)
Титуляр: гл. ас. д-р Маруся Иванова
Асистент: ас. Костадин Башев

Дисциплината „Промоционална политика” е предназначена за студенти в ОКС „Бакалавър”, притежаващи базови познания в областта на маркетинга, потребителското поведение и маркетинговите комуникации.

Целта на курса е да се изградят у студентите задълбочени познания за теорията, функциите и механизмите на функциониране на промоциите, както и да се развият у тях компетенции за ефективно управление на промоционални кампании.

В рамките на курса широко се дискутират различните промоционални техники като едни от най-важните инструменти за пазарна комуникация, както и специфичните особености при планирането на промоционални кампании и измерването на ефектите от тях.

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.