Политически маркетинг

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 2
Курс/семестър: 4 курс, 8 семестър (летен)
Титуляр: доц. д-р Петър Банчев
Асистент: ст. ас. Живка Тананеева

Вниманието на студентите се насочва към основните положения на маркетинга в политическия живот, насоките на неговото използване и конкретните подходи за изработване на решения за поведение при политическа агитация, политически избори, както и за набиране на симпатизанти и членове в определени политически паршии и двежения. Разкрива се логиката на маркетинговата концепция при “продажбата” на политически идеи. Специално внимание се отделя на подходите за провеждане на политически кампании, тяхното стратегиране и планиране, разкриването на логиката на поведение на кандидатите за политически лидери. Специално внимание се отделя на политическият маркетинг като професия.   
Вход на дисциплината са знанията по пазарна икономика (микро и макро икономикс), , мениджмънт, политология и други.

Изход на дисциплината е ангажирането на обучаваните в различни политически и обществени организации като пропагандатори, сътрудници и деятели.

Курсът на обучение е напълно аполитичен, не се ангажира с политически пристрастия и посочването като примери на отделни личности, политически и други обществени структури има изключително илюстративен характер към учебната материя.


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕТема първа. Политическият маркетинг като обществена комуникация
1.1.Историческа справка за възникване на политическия маркетинг.
1.2.Предпоставки за развитие на политическия маркетинг.
1.3.Различие между политически и стопански маркетинг.
1.4.Политически и социален маркетинг.

Тема втора. Политическият маркетинг, личност и общество
2.1.Политически маркетинг и политически съветник.
2.2.Политически маркетинг и социология.
2.3.Политически маркетинг и информация.

Тема трета. Обхват на политическия маркетинг
3.1.Предизборен политически маркетинг.
3.2.Текущ политически маркетинг.
3.3.Обществен политически маркетинг.

Тема четвърта. Стратегически политически маркетинг на предизборната кампания
4.1.Социалнополитическа диагностика на средата.
4.2.Политическа цел и политическа стратегия.
4.3.Политическа линия.
4.4.Политическа персонализация.
4.5.Политически лозунг.

Тема пета. Тактически политически маркетинг на предизборната кампания
5.1.Анализ на избирателите.
5.2.Стил на кампанията.
5.3.Език на кампанията.
5.4.Психология на комуникирането.

Тема шеста. Маркетингови средства на политическия маркетинг
6.1.Политическа информация
6.2.Рекламни средства
6.3.Политически PR

Тема седма. Политическият маркетинг като професия
7.1.Необходимост от политически съветник
7.2.Изисквания към политическия съветник
7.3.Политически маркетинг и хуманизъм

Тема осма. Развитие на средствата на политическия маркетинг
8.1.Печатни материали
8.2.Аудио предавания
8.3.Видео клипове
8.4.Електронни средства

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.