Маркетинг в туризма

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 6
Курс/семестър: 3 курс, 6 семестър (летен)
Титуляр: доц. д-р Никола Янков

Със предлаганата система от знания и познания се създава и формира специалист по туристически маркетинг и маркетинговите мениджъри.
    Изясняват се нишите на регионалния туризъм, сегментите – обект на маркетинг в тази сфера.
    Вниманието се насочва към концептуализиране на туристически продукти в регионален план и към техния маркетинг. 


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕТема 1. Разкриване туристическия потенциал на регионите като обекти на маркетинг
1.Туристическият потенциал като обект на разработване и маркетинг
2.Типове туризъм в регионален план.
3.Типове регионален туризъм: Конвенционален и алтернативен
4.Типове региони от гледна точка на туризма


Тема 2. Специфика на туризма на региони
1.Преход от потребление на стилове на живот към производство на стилове на живот
2.Туристическо предприемачество и маркетинг
3.Създаване на модели за устойчив регионален туризъм


Тема 3. Обекти на регионалния маркетинг
1.Алтернативен тематичен туризъм и маркетинг
2.Национални паркове – туристически продукти и маркетинг
3.Регионален многовековен туризъм – туристическа история на региона (селището) - маркетинг


Тема 4. Създаване на туристически продукт на региона
1.Типове регионални туристически продукти
2.Създаване на продукти за отделни типове туризъм:
3.Продукти на градски туризъм
4.Продукти на селски туризъм
5.Продукти на междуселски туризъм
6.Продукти на междуградски туризъм
7.Създаване продукти на исторически туризъм (Тематика: древни траки; Римска епоха; Славяни, Възраждане в България и др.)
8.Екологически туризъм в регионите

   
Тема 5. Сегментиране пазарът на регионален туризъм
1.Сегментиране на пазара на алтернативни туристически продукти:
2.Формиране и обслужване на малък брой специализиране туристически групи


Тема 6. Организация на индустриалния маркетинг
1.Създаване и маркетинг на сектор „Легло и закуска” (bed and breakfast – B&B)
2.Умения на специалистите по алтернативен туризъм
3.Маркетинг на екохотелския бизнес
4.Създаване на регионални туристически кластъри


тема 7. Стратегия за развитие на регионални туристически продукти:
1.Диверсификация на предлагането на туристически продукти
2.Кустомизация на туристическия продукт
3.Търсене на пазарни ниши в регионалния туризъм


Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.