Директен маркетинг

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 5
Курс/семестър: 4 курс, 7 семестър (зимен)
Титуляр: доц. д-р Пенка Горанова
Асистент: ст. ас. Живка Тананеева

Вход на курса: за усвояването на материала е нужна подготовка по основи на маркетинга, основи на потребителското поведение, ценова и комуникационна  маркетингова политика.

Описание на курса: Преподаването на дисциплината е ориентирано теоретико-практически.

Изход на курса: Обучението подготвя дисциплините към магистърска форма на обучение.

Перспективност: Очаква се засилване на интереса от други специалности.


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕТема първа: Същност на директния маркетинг
1.1. Въведение в директния маркетинг
1.2. Основни цели на директния маркетинг
1.3. Спирала на просперитета

Тема втора: Ролята на директния маркетинг в съвременната икономика
2.1. Делова цел на директния маркетинг
2.2. Създаване на база данни
2.3. Изграждане на бизнес инфраструктура

Тема трета: Лични продажби
3.1. Същност на личните продажби
3.2. Характеристика на търговските представители
3.3. Подходи за провеждане на лични продажби
   
Тема четвърта: Видове търговски представители
5.1. Получатели на поръчки
5.2. Приематели на поръчки
5.3. Поддържащ персонал

Тема пета: Същност на насърчаване на личните продажби
7.1. Възможности и ограничения
7.2. Методи за насърчаване на продажбите
7.3. Оценка на ефективността от мероприятията за насърчаване на личните продажби

Тема шеста: Директна реклама
8.1. Същност и видове
8.2. Директна пощенска реклама
8.3. Рекламни носители при директната пощенска реклама
8.4. Особености на директната пощенска реклама – цена и ефект

Тема седма: Маркетинг на взаимоотношенията  с потребителите
9.1. Постановка и подходи за приложение
9.2. Фактори за разработване на стратегии
9.3. Съвременни средства и методи за маркетингови проучвания на потребителите

Тема осма: Управление на взаимоотношенията с потребителите
10.1. Алгоритъм на взаимоотношенията
10.2. Технология на стратегията „Управление на взаимоотношенията с потребителите”
10.3. Реинженеринг на отношенията с потребителите
10.4. Потребителска удовлетвореност – модели

Тема девета: Методика за измерване на отношенията с потребителите и тяхната удовлетвореност
11.1. Процес на измерване на отношенията
11.2. Инструментариум за измерване на отношенията с потребителите
11.3. Оценка на удовлетвореността от покупката на стоки и услуги

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.