Теория на потребителското поведение

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 6
Курс/семестър: 2 курс, 4 семестър (летен)
Титуляр: доц. д-р Пенка Горанова

Вход на курса: за усвояването на материала е нужна подготовка по основи на маркетинга. Описание на курса: Преподаването на дисциплината е ориентирано теоретико-методологически.

Изход на курса: Обучението подготвя преподаването на дисциплините „Продуктова и дистрибуционна политика” и „Ценова и комуникационна политика”.

Перспективност: Очаква се засилване на интереса от други спициалности.


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ



Тема първа: Потребителско поведение и маркетинг
1.1. Място на потребителското поведение в маркеинга
1.2. Маркетинг на потребителските стоки
1.3. Маркетинг на инвестиционните стоки

Тема втора: Вътрешна детерминираност на потребителското  поведение
2.1. Мотивация
2.2. Възприемане
2.3. Нагласи

Тема трета: Външна детерминираност на потребителското поведение
3.1. Културни фактори
3.2. Социални фактори

Тема четвърта: Лидери и иновации
4.1. Комуникации в групата
4.2. Познавателен дисонанс
4.3. Процес на дифузия

Тема пета: Процес на вземане на решение за покупка
5.1. Структура на потребителските решения
5.2. Комплексни решения
5.3. Програмирани решения
5.4. Импулсивни решения

Тема шеста: Личност и потребителско поведение
6.1. Същност на различията между хората
6.2. Индивидуалност и поведение
6.3. Мода и модни тенденции

Тема седма: Психологически основи на потребителското поведение
7.1. Индивидуалност и емоции
7.2. Типология на потребителите

Тема осма: активизация на потребителското поведение
8.1 Мотивиране на потребителите чрез реклама
8.2 Визуализация на мотивите в рекламата
8.3 Емоционални компоненти на потребителското поведение

Тема девета: Социални детерминанти на потребителското поведение
9.1. Неформалните и формалните групи като фактори на потребителската социализация
9.2. Механизми на осъществяване на груповото влияние

Тема десета: Определяне степента на въздействие на рекламата върху потребителите
10.1. Оценка на психологическото въздействие на рекламата
10.2. Проверка на ефективността на рекламното въздействие
 

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.