Бренд мениджмънт

  • Представяне на дисциплината
  • Учебни материали
Образователна степен: Магистър
Кредити: 8
Курс/семестър: 1 курс, 2 семестър (летен)
Титуляр: доц. д-р Никола Янков
Асистент: доц. д-р Пенка Горанова

Вход на „Бренд мениджмънт” са дисциплините “Маркетинг” и “Маркетингов мениджмънт”. Със предлаганата система от знания и познания се формират специалистите по продуктов маркетинг, бренд мениджъри  и продуктови мениджъри.

Дисциплината  има практическа насоченост с анализите, които прави на маркетинговите институции на бизнесорганизациите.Тя изследва проблемите на маркетизиране на индустриални и потребителски продукти на националния и на международните пазари.

Тя поставя акцента върху брендовия процес и неговия мениджмънт.

Обект на усвояване са проблемите на концуптуализирането, вземането на решения, лансирането на пазара и задържането на пазара на бренда (марката) на новия продукт, или на продукта, които вече се намира на пазара и се нуждае от по-интелигентен маркетинг.


Учебно съдържаниеТема І  Концепцията за интегрален продуктов  мениджмънт. Продуктите като обект на маркетингов мениджмънт
1. Мястото на бранд мениджмънта в системата на маркетинга. Философия на бранд мениджмънта. Обекти на продуктовия маркетинг и на неговия мениджмънт.
2. Продуктът  от  маркетингова гледна точка – продуктови компоненти и продуктови системи
3. Обхващане на  продуктовите системи
4. Ролята на функционалните продуктови компоненти
5. Продуктови  структури


Тема ІІ
  Концепцията марка (бранд) като маркетингов обект
1. Определения за марката
2. Функции на бренда
3. Действия, свързани с бренда (марката)
4. Стратегия на брендинга.
5. Марковият капитал като маркетингово средство


ОТНОШЕНИЕТО МАРКЕТИНГ – ПРОДУКТИКА – БРАНД


Тема ІІІ  Мениджмънт на действията по продуктово развитие
1. Комплексът от действия по продуктовото развитие
2. Обхват на комплексния маркетингов продуктов анализ
3. Действия за развитие за продуктовите компоненти
4. Продуктово развитие чрез обновяване на бизнеспортфейла
5. Продуктово развитие чрез диверсифициране
6. Подобряване на продуктовото качество като маркетингово оръжие
7. Продуктово развитие чрез кустомизиране


Тема ІV  Мениджмънт на брендовото комуникиране
1. Обхват на  процеса  на марково/ продуктово  комуникиране
2. Компоненти на брендовия комуникационен микс
3. Мениджмънт на дейностите на  процеса рекламиране на брендове


Тема V  Мениджмънт на брендинговия процес. Ролята на продуктовия мениджър и на брандовия мениджър


Тема VІ  Мениджмънт на действията по брендинга
Стратегии за брендинг.  Брендингът като маркетингова стратегия. Специфика на брандинга  на потребителски продукти с индустриален характер. Специфика на брандинга на инженерингови продукти


Тема VІI
  Брандинг на специфични продукти
Специфика на брандинга на индустриални продукти. Специфика на брандинга на  продукти за крайния потребител. Специфика на брандинга на туристически продукти

 

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.