Управление на продажбите

  • Представяне на дисциплината
  • Учебни материали
Образователна степен: Магистър
Кредити: 8
Курс/семестър: 1 курс, 2 семестър (летен)
Титуляр: доц. д-р Петър Банчев
Асистент: гл. ас. Ваня Григорова

Тя поднася основни теоретични знания и практически умения за управление на продажбите на различни равнища и браншове в бизнеса. в теоретичен аспект се разглежда фундаментални въпроси на управлението на продажбите – продажбите като дейност, продажби и маркетинг, продажбени сили, видове продажби, квотиране на продажбите, територии на продажбите, прогнозиране на продажбите.
Специално внимание се отделя на управлението на продавачите, тяхната характеристика, набиране и подбор, обучение, оценка и контрол на дейността, заплащане на труда, мотивация и етични норми на продавачите. Разглеждат се и различни организационни форми на продажбите от производителите, търговците на едро и дребно, методите на продажби, директните продажби, интерактивните продажби, мърчандайзинга. Изяснява се и технологията на продажбите – тяхната подготовка, осъществяване, насърчаване.

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.