Маркетингов мениджмънт

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 4
Курс/семестър: 4 курс, 8 семестър (летен)
Титуляр: доц. д-р Иван Марчевски
Асистент: гл. ас. Ваня Григорова

С предлаганата система от знания и познания се формират специалистите по управление на маркетингови операции и маркетингови мениджъри.
Дисциплината има практическа насоченост с анализите, които прави на маркетинговите институции на бизнесорганизациите.

Дисциплината предоставя ноу-хау за проектиране на маркетингови институции и на техните подсистеми.

На изхода на дисциплината “Маркетингов мениджмънт” се получават умения за разработване на различни документи за управление на маркетинговата дейност във фирмата - маркетингови анализи, стратегии, планове, програми и др.

Тя систематизира и процеса на вземане на различни маркетингови решения, засягащи както бизнесорганизацията, така и нейната околна пазарна среда.


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


ЧАСТ 1. ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МЕНИДЖМЪНТ


Тема 1: Oтношението мениджмънт – маркетингов мениджмьнт. философия на маркетинговия мениджмънт
1.Обхват и философия на маркетинговия мениджмънт
2.Системата на маркетингово-мениджърски решения
3.Еволюцията на маркетингово-мениджърската парадигма. Маркетингова концепция и нейното развитие във времето и пространството


Тема 2: Субект и обект на маркетинговия мениджмънт мениджмънт на маркетинговата институция на системата, която се нуждае, извършва маркетинг
1.Маркетинговата институция като обект на управление.
2.Компоненти на Маркетинговата институция.
3.Типове маркетингови институции и тяхното проектиране.
4.Маркетинговият отдел (офис) като обект на управление


Тема 3: Профил на маркетинговите мениджъри
1.Маркетинговият мениджър - общ профил и качества.
2.Маркетинговият мениджър - рекрутиране
3.Управление на работата на маркетинговите мениджъри
4.Компетенции на маркетинговия мениджър. Умения на маркетинговия мениджър.
5.Управление на маркетинговите мениджъри. Качества на маркетинговия мениджър. Развитие на маркетинговите мениджъри.

 
Тема 4: Маркетинговите специалисти (маркетърите) като обект на управление.
1.Маркетърите - общ профил. Качества. Специализация.
2.Рекрутиране и обучение. Описание на работата -  Дейности  спрямо маркетърите и маркетинговите мениджъри.
3.Маркетинговата група (екип) - формиране и управление
4.Мениджмънт на маркетинговата кариера
5.Създаване на  маркетингови екипи - етапи. Роли в маркетинговия екип. Мениджмънт на маркетингов екип.


ЧАСТ 2. МЕНИДЖМЪНТ НА МАРКЕТИНГОВАТА ИНСТИТУЦИЯ


Тема 5: Маркетинговите дейности като обект на управление
1.Маркетинговият процес  като обект на управление.
2.Маркетингово разузнаване.
3.Маркетингов анализ.
4.Мениджмънт на маркетинговият  стратегически процес във фирмата.  Маркетингова обследване.
5.Проектиране документите на маркетинга
6.Мениджмънт  на процеса на разработване на Маркетингови проекти и програми


Тема 6: Мениджмънт на процеса маркетизация на бизнесорганизациите
1.Филосо

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.