Индустриален маркетинг

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 6
Курс/семестър: 4 курс, 8 семестър (летен)

Дисциплината се занимава с проблемите на маркетинга между бизнессистеми на различни равнища. Тя отговоря на европейските програми по маркетинг.
Индустриалният маркетинг синтезира знания от много модерни науки и научни дисциплини. Като вход се основава на дисциплините и знанията от дисциплини като “Мениджмънт”, “Маркетинг”, “Икономика на фирмата” и др.

Изход на дисциплината са дисциплини като „Приложен маркетинг”,, „Маркетингов мениджмънт” и др.

Със предлаганата система от знания и познания се формират специалистите по индустриален маркетинг и маркетинговите мениджъри.

В предмета на дисциплина „Индустриален маркетинг” (теория)се включват знания и умения за:

1) маркетинговата система.на индустриалната бизнесорганизация.

2) Умения да се ползват тези знания в разработването на определени маркекитнгови документи и решения за индустриално-насочени бизнесорганизации и за бизнесорганизации, които оперират и се съобразавят с развитието и с измененията на индустриалните пазари.

Дисциплината «Индустриален маркетинг” като практика има място в управлението на всички бизнесорганизации. Той поставя проблемите на маркетизацията на индустриалните бизнесорганизации.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Тема 1. Очертаване границите на индустриалния пазар и неговото моделиране
1.Типове индустриални пазари.
2.Сили които стимулират и ограничават развитието на   индустриалния пазар
3.Определяне границите на индустриалния пазар
4.Стимулиращи и ограничаващи  развитието на индустриалните пазари  фактори - държава - регулиране, законодателство; конкуренти;  лидери;  потребители; обществени организации
 

Тема 2. Предвиждане развитието на индустриалните пазари
1.Модерната индустриална революция и индустриален маркетинг
2.Профил на перспективния индустриален пазар
3.Анализ на еволюцията на индустриалните отрасли и на нейното влияние върху Националния индустриален пазар
4.Реиндустриализиране на икономиката на една страна, модерната индустриална революция и индустриален маркетинг


Тема 3: Маркетингов анализ на индустриалния продукт
1.Продуктов маркетингов анализ. Проблемите и решенията, свързани с продуктовия жизнен цикъл. Продуктова структура и продуктов портфейл.
2.Структура на индустриалния продукт от маркетингова гледна точка.  
3.Маркетинг и  продуктово качество.  Маркетинг и функционални и потребителски свойства на продуктите.
4.Маркетинг и продуктова диверсификация, диференциация, модификации и вариации на индустриалния пазар
5.Маркетинг и  продуктово обновяване

Тема 4. Пазарът на технологически инженеринг (пазари на продукти     с инвестиционно предназначение)
1.Структура на технологията като обект на покупко-продажби
2.Тилово осигуряване на индустриалния пазар
3.Пазарът на екоинженеринг

Тема 5. Пазарът на индустриални ресурси
1.Пазарът на ресурси с индустриално предназначение
2.Пазарът на окомплектовки
3.Пазарът на строителни продукти
4.Пазарът на строителни материали
   
Тема 6. Пазарът на услуги с индустриален характер
1.Пазарът на услуги с индустриален характер (Пазари на организации за индустриален сервиз)
2.Специфика на предлагането на услуги с индустриален характер

Тема 7. Типове и видове индустриален маркетинг
1.Макроиндустриален маркетинг
2.Микроиндустриален маркетинг
3.Индустриален маркетинг в бизнеса с "продукти". Видове индустриални продукти. Особености в управлението на маркетинговия микс.
4.Индустриален маркетинг в бизнеса със "системи". Видове индустриални "системи". Особености в управлението на маркетинговия микс.
5.Индустриален маркетинг в бизнеса с комплектни обекти. Особености в управлението на маркетинговия микс.

Тема 8. Характеристика на индустриалната бизнесорганизация
1.Поведение на индустриалната бизнесорганизация при покупка. Детерминиращи фактори.
2.Пазарно поведение на Индустриалната бизнесорганизация като производител
3.Пазарно поведение на Индустриалната бизнесорганизация като потребител (клиент)
4.Пазарно поведение на Индустриалната бизнесорганизация като предлагаща промишлени услуги
   
Тема 9. Процеси и дейности на индустриалния пазар
1.Стратегически анализ на локалния индустриален пазар
2.Маркетингови стратегии за индустриалния пазар

Tема 10. Специалистите в индустриалния маркетинг
1.Индустриалният маркетър
2.Индустриалният маркетингов мениджър
3.Индустриалният Агент, брокер, дилър

Тема 11. Специфика на маркетинга в различни индустрии и на различни индуктриална пазари
1.Маркетинг на добиващите индустрии
2.Маркетинг на преработващите индустрии
3.Маркетинг на строителната индустрия
4.Маркетинг в агробизнеса

Tема 12: Действия и решения, свързани с индустриалните пазарите на бизнесорганизацията
1.Сегментиране на пазари и избор на целеви пазари
2.Пазарно навлизане. Задържане на стратегически пазари
3.Пазарно стратегиране

Tема 13: Маркетингов подход към индустриалния потребител
1.Профил на потребителя
2.Видове потребители
3.Потребителско поведение
4.Стратегии спрямо потребителя
5.Защита на потребителя

Tема 14: Маркетингов подход към конкурентите на индустриалния пазар
1.Профил на конкурентите
2.Типове конкуренти
3.Конкурентно поведение
4.Стратегии спрямо конкурентите. Фирмена конкурентноспособност

Tема 15: Маркетингова логистика на индустриалните пазари
1.Структура на логистичния процес в индустрията
2.Индустриален пласмент (физическа дистрибуция). Дейности
3.Пазарните канали - структура и типове
4.Пазарните канали - продажби на едро; Продажби на дребно

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.