Разработки с практико-приложен характер

  1. Марчевски, И. и др. “Социално-икономическо състояние и перспективи за развитие на общините от Дунавския регион”, Свищов, 2001 г., част 2,  стр. 30-61.

  2. Марчевски, И. и др. “Анализ и прогнозиране на бюджетните приходи”, Усъвършенстване на институционалната структура и повишаване квалификацията на кадрите от общинската администрация в Република България, СУ “Св. Климент Охридски”, TEMPUS IB_JEP 14 347, София, 2001, стр. 73-83.

  3. Марчевски, И. и др. “Търговски тайни – най-често задаваните въпроси, свързани с експорта”, съвместно издание с International trade center (КОНТ/СТО – Женева) и русенка индустриално-търговска камара, Русе, 2001, част 2, в. 36, 37, 39, 40, 40, 43, 44 и 45.