Студии

 1. Марчевски, И., Р. Йорданов, "Оценка на информационните потребности на студентите в СА "Д. А. Ценов"", Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, том 15, 2011, стр.498 – 544.

 2. Марчевски, И., В. Димитрова, "Измерване и оценка на резултатите от маркетинговата дейност в българските предприятия – състояние, проблеми и решения", Алманах "Научни изследвания на СА", Свищов, том 15, 2011, стр. 129 -175.

 3. Гуджеров, П. Предпоставки и ключови елементи за реализиране на word-of-mouth маркетингови комуникации. Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса, София, АСИ Принт, 2011, с. 192-206.

 4. Pentova, E. Measuring brand loyalty in toothpaste category. Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса, София, АСИ Принт, 2011, с. 135-157.
 5. Самуилов, М. Оптимизиране на дистрибуционните канали в телекомуникационния пазар. Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса, София, АСИ Принт, 2011, с. 158-191.
 6. Кръстевич, Тодор и др. Виртуалните социални мрежи в икономиката на знанието / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Костадин Башев // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 2011 (под печат).

 7. Кръстевич, Тодор и др. Оптимизиране ефективността на програмите за директен маркетинг чрез аналитично извличане на знания от данни / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 2011 (под печат). 

 8. Кръстевич, Тодор и др. Анализ на потребителските предпочитания с изразени изборни методи / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 11, 2010, с. 324-387.
  ISSN 1312-3815.

 9. Кръстевич, Тодор и др. Проектиране и изграждане на система за измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента (КВАБАР-С) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Юрий Кузнецов, Костадин Башев // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 11, 2009, с.304-337.
  ISSN 1312-3815.

 10. Марчевски, И., Г. Иванов и И. Иванов, “Развитие и ефекти от функционирането на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор”, Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, том 10, 2009, стр.156 - 198.

 11. Yankov, N. Coveptual axes and directions for entrepreneurshgip in trans border regions – the case of Veliko Tarnovo - Alexandria - Svishtov meridian axis – IN: ROMANIAN-BUKGARIAN PARTNERSHIP CENTRE, Alexandria 2009, pp. 5-23. Издание на румънски, български и английски езици.
 12. Йорданов, Р., Валидиране на модела на Роджърс в контекста на българския пазар на мобилни телефонни услуги, сп. Бизнес управление, Издание на СА “Д. А. Ценов” – Свищов, бр. 1, 2009, сс. 44-65.
 13. Горанова, П., П. Банчев, Н. Веселинова, Ж. Тананеева, Проектиране на маркетингови стратегии за производство и продажба на биогорива, Юбилеен алманах Научни изследвания, 2009
 14. Банчев, П. Стратегически решения за комбиниране на елементите на маркетинговия микс. – В: И к о н о м и ч е с к и изследвания. С., 2008 , 43 с.
 15. Кръстевич, Тодор и др. Аналитично управление на взаимоотношенията с потребители на образователни услуги чрез предиктивни модели / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Юрий Кузнецов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 8, 2008, с. 80-124.
  ISSN 1312-3815.

 16. Йорданов, Р., Прогнозиране дифузията на иновационни продукти на българския пазар (на примера на мобилни телефонни услуги), Деветнадесета глава в Иновациите – европейски, национални и регионални политики, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, 2008, сс. 504-530.
 17. Тананеева, Ж., П. Банчев, П. Горанова, В. Динкова, Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), Юбилеен Алманах Научни изследвания, 2008
 18. Марчевски, И. „Оценка на клиентите – аспекти и инструменти”, Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, том 7, 2007, стр. 239 - 272.

 19. Янков, Н. Синтетичен модел и методика на процеса бизнесорганизационно развитие. – Диалог, 2/2007, с. 19-60. http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2007/2.07.NY.pdf
 20. Иванова, Маруся. Генезис и еволюция на агрегираните предиктивни модели на пазарния дял / Маруся Иванова. // Икономически изследвания. - София, 2007, бр. 2, с. 117-148.
  ISSN: 0205-3292.

 21. Иванова, Маруся. Възможности на изкуствените невронни мрежи за предиктивно моделиране на пазарния дял. (Автореферат на докторска дисертация). - Свищов : АИ Ценов, 2007. - 42 с.
  <http://dlib.eacademy.bg/bitstream/handle/10610/1231/avtoreferat_MS.swf?sequence=3>

 22. Кръстевич, Тодор и др. Предиктивно моделиране на потребителския избор (сравнение на агрегиран логит модел с модели от латентен клас и йерархичен бейсов анализ на базата на дискретни конджойт данни от сектора на бързооборотните потребителски стоки) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 7, 2007, с. 165-203.
  ISSN 1312-3815.

 23. Янков, Н. „Маркетинг” на парaдигмата „Рационална икономика” – „рационална наука” - Юбилеен алманах "Научни изследвания" на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, т. 6 (16): Българската икономика в европейска перспектива – реалности и предизвикателство. Свищов, Академично издателство “Д. Ценов”, 2006 г. сс. 173-206.
 24. Марчевски, И., В. Димитрова, „Разпространение на системите за комплексна оценка на резултатите от дейността в българските предприятия”, Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, том 4, 2006, стр. 1 - 47.

 25. Кръстевич, Тодор и др. Изграждане на Уеб-базирана система за панелни изследвания на тенденциите в потребностите от следдипломно обучение по икономика. / Тодор Кръстевич, Теодора Георгиева, Радослав Йорданов, Маруся Иванова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 3, 2005, с. 134-172
  ISSN 1312-3815

 26. Марчевски, И., В. Божинова, Др. Илиев, „Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия”, Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, 2004, стр. 255-278.

 27. Марчевски, И., Г. Иванов, “Състояние и проблеми пред внедряването на системи за финансово управление и контрол в българските общини“, Алманах „Научни изследвания на СА”, 2003, стр. 335-377.

 28. Марчевски, И. и др. “Моделиране развитието на българската бизнесорганизация“, Алманах „Научни изследвания на СА”, 2003, стр. 377- 432.

 29. Кръстевич, Тодор. Измерване удовлетвореността от образователния продукт с помощта на каузални модели с латентни променливи / Тодор Кръстевич // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов,  3, 2003, с. 239-288.

 30. Марчевски, И., “Методологически проблеми при между културните маркетингови проучвания”, Годишник на СА, том XCIX, 2002, стр. 217-277.

 31. Марчевски, И. “Комплексен модел за прогнозиране във фирмата (концепция и резултати от апробиране), Икономически изследвания, 1999, кн.3, стр. 142-172.

 32. Кръстевич, Тодор. Измерване и анализ на потребителските преференции с декомпозиционни алгоритми (Методология и приложение на конюнктивния анализ в маркетинговите изследвания) / Тодор Кръстевич // Годишник с научни трудове на СА „Д. А. Ценов”. СА Д. А. Ценов – Свищов, 94, 1998, с. 60.

 33. Кръстевич, Тодор. Клъстерният анализ в маркетинговите изследвания - принципи, алгоритми, приложение / Тодор Кръстевич // Юбилеен алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 4, 1996, с. 152-177.

 34. Krastevitch, Todor. Methodische Grundlagen und Möglichkeiten für die Produktpositionierung auf dem Automobilmarkt in Bulgarien / Todor Krastevitch // in Haase, K. D. (Hrsg.): Forschung und Kooperation, Verlag der Universität Passau. – Passau, 1993, S. 51-74.