Статии

 1. Марчевски, И. “Изследване на образователните потребности в сферата на защита правата на потребителите в България”, сп. Бизнес управление, кн. 3, Свищов, 2011,  стр. 128 – 148.

 2. Марчевски, И., Р. Йорданов , “Структуриране на потребностите от интернет ресурси на студентите в СА “Д. А. Ценов” и оценка на потенциала за потребяване на безжичен интернет”, Електронно списание „Диалог”, 2011

 3. Марчевски, И., В. Димитрова, “Състояние на измерването и оценката на макетинговите резултати в българските организации”, Електронно списание „Диалог”, 2011

 4. Marchevski, I. V. Dinu, E. Dobrescu and R. Petrescu, Education and Training Needs in the Field of Consumer Protection in the Lower Danube Region, Amfiteatru Economic Journal, Nov. 2010, Vol. XII, Special N 4, pp. 709 – 735.

 5. Горанова, П., П. Банчев, Н. Веселинова, Ж. Тананеева. Стратегии за екологичен маркетинг при производството и продажбата на биогорива, електронно списание Диалог, 2009
 6. Yankov, N. The necessity for a different paradigm for economic development - Revista “Amfiteatru Economic”, Academia de studii economice – Bucuresti, 2009, N 23, pp. 189-199.
 7. Кръстевич, Тодор и др. Измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Костадин Башев // Диалог. - Свищов, 2009, бр. 2, с. 95-111.
  <http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2009/2.2009.TK.pdf>
  ISSN: 1311-9206.

 8. Йорданов, Р., Валидиране на модела на Роджърс в контекста на българския пазар на мобилни телефонни услуги, сп. Бизнес управление, Издание на СА “Д. А. Ценов” – Свищов, бр. 1, 2009, сс. 44-65.
 9. Горанова, П. Релацията рекламна политика и търговска марка в бизнесорганизацията, сп. Бизнесуправление, бр.1, АИ- Ценов, 2008
 10. Горанова, П. Същност, роля и основни цели на трудовото представяне, сп. “Управление и устойчиво развитие”, Лесотехнически университет София, 2008
 11. Горанова, П., Н. Веселинова, Н. Милев. Price policy of the companies in conditions of common market of the EU, International Scienntific Сonference Competitivenes in the conditions of a global economy", University of niš faculty of economics, 2008.
 12. Горанова, П., П. Банчев, Ж. Тананеева, В. Динкова. Управление на взаимоотношенията с клиенти – стратегии и приложение, Електронно списание диалог, Свищов, 2008
 13. Банчев, П., П. Горанова, Ж. Тананеева, В. Динкова. Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиентите. – В: Д и а л о г. (http://www.uni-svishtov.bg/dialog-MagBg.htm), Свищов, 2008, с. 56-71
 14. Ivanova, Marusya. An Analysis of Brand Interdependencies Using Artificial Neural Networks / Marusya Ivanova // Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. Economic Sciences Section, 2008, Iss. LV, pp. 183-189.
  ISSN: 0379-7864.
  <http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/021_M03_Ivanova.pdf>

 15. Тананеева, Ж. Очертаване на проблеми при управление на ключовите клиенти. сп. Бизнес управление 2/2008.
 16. Тананеева, Ж. Производството на биогорива като възможност за устойчиво развитие, сп. “Управление и устойчиво развитие”, Лесотехнически университет София, Юбилеен брой, 2008.
 17. Тананеева, Ж. Възможности и перспективи при потреблението на биогорива, Университетска научно-практическа конференция “Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаваща адаптация”, ИУ-Варна, 2008 г.
 18. Янков, Н. Очертаване рамки за бизнеспредприемачество в трансгранични региони. - Бизнесуправление, 2007, кн. 4, с. 20-38.
 19. Yankov, N. Multilevel marketing integration process management. - Revista “Amfiteatru Economic”, Academia de studii economice – Bucuresti, 2007, N 21, pp. 9-18.
 20. Горанова, П. Търговската марка в дигиталното пазарно стопанство. Списание „Икономика”, бр.3, 2006 г., София, стр. 67 – 70.
 21. Горанова, П. Проектиране и управление на услугите за клиенти Списание “Бизнеспосоки”, бр. 3, 2006 г., стр. 9-14, Бургас, БСУ
 22. Горанова, П. Икономически аспекти на бизнес-отношенията (В2В) в дигиталните пазари Юбилеен алманах “Научни изследвания”, том 6, 2006 г., АИ “Ценов”, Свищов стр.396-416.
 23. Yankov, N. Holistic and strategic thinking regarding large regional systems (The case of Black Sea and Azov Sea basin. - In: Problems and prospects of cooperation between the countries of South-Eastern Europe within the context of Black See economic cooperation and GUUAM. Collection of Scientific Papers, Vol. 1, Donetsk, 2006, pp. 220-226.
 24. Yankov, N. Management and marketing of transborder regional integration process. - Revista “Amfiteatru Economic”, Academia de studii economice – Bucuresti, 2006, N 19, pp. 9-18.
 25. Янков, Н. Оста Велико Търново – Александрия – Свищов – шанс за трансграничен регион от среден клас в-к “Борба”, В. Търново , бр. 4 от 2006
 26. Olson, D., M. Shipley, M. Johnson, P. Dimitrova, Iv. Marchevski, Iv. Stoykov, N. Yankov. Simulation as a pedagogical tool for managerial decision-making in a transition economy. Journal of the Operational Research Society (2006), pp. 1019-1026.
 27. Димитрова В. Применение системы ключевых показателей для повышения ффективности бизнес-управления “Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения инностранных инвестиций: региональны аспект”, ДонНУ, Донецк, 2006, с. 890.
 28. Yankov, N. Integration models for the marketing function. - Economske teme: Procesi integratije u Evropi, vol. II, 2005, god. XLIII, University of Niş, Serbia, pp. 135-144.YU ISSN 0353-8648.
 29. Янков, Н. Концептуалната криза на планирането в България. - Юбилеен алманах “В криза ли е планирането”. Свищов, АИ „Ценов”, 2005, с. 68-77.
 30. Янков, Н. Концепцията за маркетинговата подсистема на системата „ОБЩЕСТВО” - Народностопански архив, 2005, кн. 4, с. 30-37.
 31. Янков, Н. Формиране и маркетинг на кластъри и бизнесмрежи. - Бизнесуправление, 2005, кн. 3, с. 23-45.
 32. Янков, Н. Интегрирана маркетингова стратегия на висшето училище. - Диалог, 2005, бр. 3, с 28-34, http://www.uni-svishtov.bg/dialog/I-MagBg.htm
 33. Yankov, N. For an integrated Black and Azov Sea region (BASR) Concept: marketing and development strategies. - In: Problems and prospects of cooperation between the countries of South-Eastern Europe within the context of Black See economic cooperation and GUUAM, Collection of Scientific Papers, Vol. 1, Svishtov, 2005, pp. 37-42.
 34. Olson, D., M. Johnson, M. Shipley, P. Dimitrova-Davidova, N. Yankov. Soft Systems and System Dynamics to construct a Transition Model. Проблемы нелинейного анализа в инженерных системах. Международный сборник. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Топулева (Казанский авиационный институт), Казань, выпуск 3 (24), том 11, 2005, с. 124-137.
 35. Olson, D., M. Johnson, M. Shipley, P. Dimitrova-Davidova, N. Yankov. Soft Systems-Like Development of Information Flows in a Transition Firm. - IFNA-ANS International Journal Problems of nonlinear analysis in engineering systems , No.3 (24), v.11, 2005, pp. 124 - 137.
 36. Иванова, Маруся. Прогнозиране на продажбите с помощта на изкуствените невронни мрежи. / Маруся Иванова // Икономическа мисъл, 6, 2005. 60-81 с.

 37. Димитрова В., П. Горанова. Фирмени аспекти на рекламната политика. А к т и в, 2005, бр.4, с. 44-48.
 38. Marchevski, Iv., V. Bojinova, Dr. Iliev. Internet as a new tool in the firm strategy of the Bulgarian export oriented enterprises. Списание „Лидери”, издател: РА „НатРай”, София, 2004.
 39. Марчевски, Ив., В. Божинова, Др. Илиев. Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия. Алманах „Научни изследвания на СА”, том 2, Свищов, 2004, стр. 255-278
 40. Горанова, П. Рекламните цели на фирмата и критерии за тяхното оценяване, сп.”Бизнес управление”, бр.2, 2004, АИ”Д.А. Ценов”, Свищов, с.47-62.
 41. Yankov, N. Marketing of the Black Sea Economic Cooperation concept and role. - In: Problems and prospects of cooperation between the countries of South-Eastern Europe within the context of Black See economic cooperation and GUUAM. Collection of Scientific Papers, Vol. 1, Svishtov, 2004.
 42. Yankov, N. Подходи за регионално интегриране в страните от Югоизточна Европа. – In: Regionalni razvoj i demografski tokovi balcanskih zemalja, Univerzitet u Nisu, 2004, pp. 37-44.
 43. Димитрова, В. Съвременни управленски аспекти на изпълнението на фирмените стратегии, Сп. Бизнесуправление, кн. 1, с. 18, 2004.
 44. Марчевски, И. “Проблеми при международната дейност на българските фирми”, сп. Бизнес управление, 2002, кн.3, стр. 87-100.

 45. Марчевски, И., Н. Янков, Т. Горчева, Д. Илиев “Състояние и перспективи за прилагане на активни методи на обучение по пазарно-ориентираните дисциплини”, Алманах научни изследвания на СА, том 12, 2002, 223-274.

 46. Марчевски, И. “Оценка на качеството на модели за финансово прогнозиране”, сп. Бизнес управление, кн. 2, Свищов, 1999, стр. 7-28.

 47. Krastevitch, Todor. Entwicklung eines praxisorientierten Konzeptes für die Produktpäferenzanalyse und Marktsegmentierung auf Grund der Conjoint-Algorithmen / Todor Krastevitch // PHARE-ACE P96-6805-F. -Passau, 1999.

 48. Марчевски, И. “Същност и съдържание на финансовото планиране във фирмата при пазарни условия”  сп. Бизнес управление, кн.3, Свищов, 1998, стр.6 -18.

 49. Krastevitch, Todor. Die Bedeutung der Produktherkunft im Kauferetscheidungsprozeß: eine empirische Meßkonzept für Markt-Typologie auf der Basis des Conjoint Measurment / Todor Krastevitch // PHARE-ACE P96-6805-F. -Passau, 1998.

 50. Кръстевич, Тодор. Позиционен анализ на конкурентния профил на предлагането с помощта на мултидименсиално скалиране / Тодор Кръстевич // Народностопански архив. -Свищов, 1998, ХLIX.

 51. Кръстевич, Тодор. Значение на произхода на продуктите в процеса на решение за покупка (Емпирична концепция за пазарна типология на база конюнктивен анализ) / Тодор Кръстевич // Бизнес-мениджмънт. –Свищов, 1998, 4, с. 20.

 52. Кръстевич, Тодор. Динамика на разходите и крива на опита (Емпирично измерване на кривата на опита) / Тодор Кръстевич // Народностопански архив. -Свищов, 1998, XLIX, 1998, с. 6.

 53. Марчевски, И. “Методологически проблеми на изчисляването и използването на борсовите индикатори при измерване състоянието на фондовия пазар” сп. Народностопански архив, 1995, кн. 2. стр. 10-22.

 54. Кръстевич, Тодор. Възможности за комбинирано приложение на показателите за анализ на пазарната структура при предвиждане на стратегическите пазарни перспективи / Тодор Кръстевич // Бизнес-мениджмънт. -Свищов, 1994, 3, с. 60-71.

 55. Марчевски, И. “Възможности за приложение на система за ранно предупреждение при управление на предприятието в условия на криза”   сп. Бизнес управление, 1992, кн. 2., стр. 32-40.

 56. Кръстевич, Тодор. Конкурентни маркетингови стратегии / Тодор Кръстевич // Бизнес-мениджмънт. –Свищов, 1992, 2, с. 27-36.

 57. Кръстевич, Тодор. Маркетингови модели на потребителското поведение / Тодор Кръстевич // Народностопански архив. –Свищов, 1991, 2-3 XLIV, с. 35-45.

 58. Марчевски, И. “Анализ на резултатите от международната дейност на фирмата с портфолио методи”, сп. Народностопански архив, 2002, кн. 3, стр. 10-17.