Монографии

 1. Иванова, Маруся. Предиктивно моделиране на пазарния дял с изкуствени невронни мрежи / Маруся Иванова. // Стопански свят : АИ Ценов. - Свищов, бр. 87, 2007. - 211 с.
  ISSN-1310-2737.

 2. Иванова, Маруся. Възможности на изкуствените невронни мрежи за предиктивно моделиране на пазарния дял. (Докторска дисертация), 2007. - 224 с.
  <http://dlib.eacademy.bg/bitstream/handle/10610/1231/D_xxx.swf?sequence=1>

 3. П. Банчев и колектив, "Еволюция на съвременния маркетинг", Академично издателство "Ценов", Свищов, 2003, българо-украинско издание.

 4. Никола Янков. Концепцията за създаване и за управляване развитието на бизнесорганизационната мрежа – Годишник на СА “Д. Ценов”, 2002, Том ХСІХ.

 5. Марчевски, И. "Международни маркетингови проучвания", Библиотека "Стопански свят", Свищов, кн. 60, 2002.

 6. Кръстевич, Тодор. Ценови решения / Тодор Кръстевич. // Стопански свят : АИ Ценов. - Свищов, бр. 36, 1998. - 224 с.
  ISSN-1310-2737.

 7. Никола Янков. Стратегиране и бизнесстратегии. Свищов, АИ “Ценов”, 1994.

 8. Никола Янков. Гъвкавостта на бизнесорганизациите - монография от Библиотека "Стопански свят", Свищов, Академично издателство "Д. Ценов", 1993 г.

 9. Кръстевич, Тодор. Стратегически маркетингов подход при разработването на пазара / Тодор Кръстевич. // Стопански свят : АИ Ценов. - Свищов, бр. 5, 1993. - 146 с.
  ISSN-1310-2737.