Научни доклади

 1. Иванова, Маруся. Анализ на възприеманите ползи от промоциите / Маруся Иванова // Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика: Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие : АИ Ценов. - Свищов, 2011, том І, с. 417-422.

  ISBN 978-954-23-0592-7.

 2. Иванова, Маруся. Моделът на Къркпатрик за измерване ефективността на електронното обучение / Маруся Иванова // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : АИ Ценов. - Свищов, 2010, том ІІ, с. 228-245.
  ISBN 978-954-23-0487-6.

 3. Кръстевич, Тодор. Анализ на социални мрежи при колаборативното електронно обучение / Тодор Кръстевич // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : АИ Ценов. - Свищов, 2010, том ІІ, с. 320-331.
  ISBN 987-954-23-0487-6.

 4. Иванова, Маруся. Моделът на Къркпатрик за измерване ефективността на електронното обучение / Маруся Иванова // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : АИ Ценов. - Свищов, 2009, том І, с. 249-255.
  ISBN 098-954-23-0427-2.

 5. Bashev, Kostadin. Reverse Pricing Models in e-Learning / Kostadin Bashev // Informatization of the Society and its Interaction with the Educational System : International Scientific Conference. - Bratislava, 2009. pp. 1-7.
  ISBN 978-80-225-2810-8

 6. Marchevsky, Iv., R. Yordanov. Simulation Modeling of Foreigners’ Demand for Tourist Services in Egypt. Тhird economic international conference for co-operation between Egypt and Bulgaria, Ismailia, AR Egypt, 5-7 April, 2009.
 7. Горанова, П. Управление на отношенията с клиенти и системи за управление на ресурси (ERP). Кръгла маса “Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване”, ИУ-Варна, 2009 (под печат)
 8. Горанова П. Релацията - директен маркетинг и реклама, Национална конференция с международно участие “Съвременни управленски практики VІ”, Бургаски свободен университет, 2009 г.
 9. Krastevich, Todor et al. Using Data Mining Predictive Models for Student Relationship Management / Todor Krastevich, Marusya Ivanova // Third Economic Conference for Co-operation between Egypt and Bulgaria : International Scientific Conference. - Ismailia, AR Egypt, 2009 (to appear).

 10. Тананеева, Ж. Управление на клиентите по време на криза. Кръгла маса “Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване”, ИУ-Варна, 2009 (под печат).
 11. Krastevich, Tоdor et al. Using TURF analysis for product line optimization / Todor Krastevich, Marusya Smokova // Trends and Recent Challenges of Theory and Practice in Trade, Marketing and International Business Activities in the Conditions of Global Competition : International Scientific Conference of the Faculty of Commerce of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava, 2009, Part 1, pp. 213-220.
  ISBN 978-80-225-2794-1.

 12. Krastevich, Todor et al. Social Network Analysis in Collaborative E-learning Environment / Todor Krastevich, Marusya Smokova // Informatization of the Society and its Interaction with the Educational System : International Scientific Conference. - Bratislava, 2009. pp. 1-10.
  ISBN 978-80-225-2810-8.

 13. Кръстевич, Тодор. Анализ на социални мрежи при колаборативното електронно обучение / Тодор Кръстевич // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : АИ Ценов. - Свищов, 2009, том І, с. 319-329.
  ISBN 098-954-23-0427-2.

 14. Krastevich, Todor et al. Data Mining for Analytical Student Relationship Management: A Case Study from Bulgarian Higher Education Institution / Todor Krastevich, Marusya Ivanova // Informatization of the Society and its Interaction with the Educational System: International Scientific Conference. - Bratislava, 2008, pp. 102-111.
  ISBN 978-80-225-2574-9.

 15. Горанова, П. Практико-приложни аспекти на електронната търговия, “Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаваща адаптация”, ИУ-Варна, 2008 г.
 16. Горанова, П. Макро и микроикономическа среда за развитието на електронната търговия в България, Юбилейна международна научна конференция “Търговията в съвременното общество – теория и практика”, ИУ-Варна, 2008 г.
 17. Горанова, П., Ж. Тананеева. Ценовата война като маркетингова стратегия за конкурентна борба, Юбилейна международна научнопрактическа конференция “Модернизация на икономиката – макроикономически, финансови и социални аспекти”, СА “Д.А.Ценов” - Свищов, 2008 г.
 18. Ivanova, Marusya. Backpropagation Neural Networks in Analyzing Competitive Market Structure / Marusya Ivanova // Informatization of the Society and its Interaction with the Educational System: International Scientific Conference. - Bratislava, 2008, pp. 121-129.
  ISBN 978-80-225-2574-9.

 19. Smokova, Marusya I. Analyzing Competitive Market Structure with Artificial Neural Networks (The Case of Fast Moving Consumer Goods) / Marusya I. Smokova // Маркетинг у третьому тисячолiттi: Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï студентiв, аспiрантiв та молодих вчених : Донецький нацiональний унiверситет економiки i  торгiвлi iменi Михайла Туган-Барановського, Донецьк, том 3, частина 3, 2008, с. 120-122.
  ДК № 1106 вiд 5.11.2002 р.

 20. Иванова, Маруся. Анализ на конкурентната пазарна структура в сектора на бързооборотните потребителски стоки с изкуствени невронни мрежи / Маруся Иванова // Маркетингът през 21-ви век: Парадигми, стратегии, тактики : Втора научна конференция с международно участие : УИ „Наука и икономика”. – Варна, 2008, с. 141-147.
  ISBN 978-954-21-0333-2.

 21. Кръстевич, Тодор. Анализ на дискретния избор с отчитане на хетерогенността на потребителските предпочитания / Тодор Кръстевич // Маркетингът през 21-ви век: Парадигми, стратегии, тактики : Втора научна конференция с международно участие : УИ „Наука и икономика”. -Варна, 2008, с. 97-107.
  ISBN 978-954-21-0333-2.

 22. Горанова, П. Потребителското поведение и пазарът на климатични системи (в съавт. С доц. Стефан Стефанов). Юбилейна научно- практическа конференция "мениджмънтът през 21-ви век", СА "Д.А.Ценов" – Свищов, 2007 г.
 23. Горанова, П. Регионална политика и проекти за развитие на провинциалните и периферни райони, Международна научно-практическа конференция "Управление развитието на организациите" ИУ-Варна, 2007 г
 24. Горанова, П. “Ролята на е-маркетинг в съврменния бизнес”, CONFERENCE”CHALLENGES OF ECONOMIC SCIENCE AND PRACTICE IN THE EU INTEGRATION PROCESS”, UNIVERSITY OF NIŠ FACULTY OF ECONOMICS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC NIŠ,2007
 25. Банчев, П. Един модел за комбиниране елементите на маркетинговия микс. – В: Съвременни управленски практики V. Т.ІІ. Бургас, БСУ, 2007, с.222-236
 26. Банчев, П. Възможности за оптимално комбиниране на елементите на маркетинговия микс. - В: Маркетингът през 21 век. Парадигми, стратегии, тактики. Варна, ИУ, 2007
 27. Горанова, П., Ж. Тананеева. Маркетингови проучвания на търговските марки в пивоварната промишленост в България. Международна научно-практическа конференция „Съвременни управленски практики V”, Бургаски Свободен Университет, 2007.
 28. Тананеева, Ж. Мениджър ключови клиенти –необходимост или лукс” Международна научно-практическа конференция „Мениджмънтът в 21-ви век”, СА „Д.А.Ценов” - Свищов, 2007.
 29. 2. Olson, D., M. Shipley, M. Johnson, N. Yankov. , Capturing the high-risk environment of the transition economy in Bulgaria - a simulation-based DSS. Decision Support Systems Volume 42 Issue 4, 2004-2015 (2007), Elsevier Science Publishers B. V. www.informatik.uni-trie 0071
 30. Olson, D., M. Johnson, Y. Li, B. Patrakosol, Z. Qin, M. Shipley, N. Yankov. Evaluation of ERP outsourcing. 2007, Collaborative Colleagues: Elsevier Science Publishers B. V.
 31. Горанова, П. Проблеми на трансграничното сътрудничество между България и Румъния, (в съавторство с доц. Д-р Стефан Стефанов), Международна конференция "Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-восточной Европы в рамках Черномоского экономического сотрудничества и ГУАМ", Донецк, 2006, том ІІ, част ІІ, стр. 398-403.
 32. Goranova. P. Agrarian sektor in the process of globalization, (в съавторство с доц. Д-р Стефан Стефанов) Международна конференция “Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi”, Ниш, 2006, стр. 577-585.
 33. Goranova. P. Central-European free trade agreement – trade effects on the participating countries, (в съавторство с доц. Д-р Стефан Стефанов) Международна конференция “Strukturne promene I demografska kretanja zemalja Juzne Evrope”, Ниш, юни, 2006, стр.137-143.
 34. Горанова, П. Асиметрия в туристическия бизнес ИКОНОМИЧЕСКИ АСИМЕТРИИ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА Юбилейна международна конференция “Икономически асиметрии в Обединена Европа”, АИ “Ценов”, 2006, стр. 130-139.
 35. Диадите – средство за определяне на икономически асиметрии. - В: Икономически асиметрии в обединена Европа, Юбилейна международна конференция. Свищов, АИ “Ценов”, 2006, с. 102-109.
 36. Горанова, П. Междукултурен анализ в глобалната икономика. Доклад В: Европейски перспективи на националното стопанство. Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция. ИУ-Варна, Изд. “Наука и икономика”, 9-10 юни 2005, с.276-282.
 37. Горанова, П. Оценка на потребителската удовлетвореност при покупката на стоки и услуги. Доклад. В: Съвременни управленски аспекти ІІІ. Сборник доклади. Том ІІ, 18-20.02., Бургас, 2005,с.148-155 (в съавторство с доц. Ст.Стефанов)
 38. Горанова, П. Маркетингови стратегии в туристическия бизнес. Доклад. В: Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век. Сборник доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалност “Туризъм”. ИУ-Варна, Изд. “Наука и икономика” 3-4 ноември, 2005, с.187-194 (в съавторство с доц. Ст.Стефанов).
 39. Банчев, П. Маркетинговите знания са базови при обучението на икономистите. – В: “120 години ДТГ “Димитър Хадживасилев”. Юбилеен сборник. Свищов, 2005, с. 95-102.
 40. Банчев, П. Продуктово-пазарното интегриране – една съвременна стратегия за стопански растеж. – В: Маркетингът и стратегическото планиране: теория, практика, обучение. (Международна научна конференция) С., 2005, с. 182-187.
 41. Банчев, П. Маркетингът като системна планова дейност. – В: В криза ли е планирането. (Юбилейна научна конференция). Т.2. Свищов, 2005, с. 19-23.
 42. Кръстевич, Тодор и др. Изкуствените невронни мрежи в маркетинговия мениджмънт: приложни перспективи / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова // В криза ли е планирането?: Международна конференция : АИ „Ценов”. –Свищов, 2005, 2, с. 36-43.
  ISBN-10: 954-23-0331-7.

 43. Иванова, Маруся. Приложение на изкуствените невронни мрежи при прогнозиране на продажбите. / Маруся Иванова // Сборник с доклади от Международна конференция „Маркетинг и стратегическо планиране: Теория, практика, обучение” (с. Равда, септември 2004) : УИ „Стопанство” - София, 2005, с. 393-402

 44. Горанова, П. Еврорегионите и проблемите при трансграничното сътрудничество,Провлемь и перспективи сотрудничества между странами Юго-Восточной Европь в рамках Черноморсково Экономического сотрудничества и ГУУАМ, Донецк – Свиштов- Мариупол, 2004, с. 36 –40
 45. Димитрова В. Съвременни аспекти на рекламната политика на фирмата, конференция "Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение", Университетско издателство "Стопанство" – УНСС София, 2004.
 46. Димитрова В. Направления создания успешных фирменных альянсов, конференция “Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект”, Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект, Донецк, 2004, Част І, с. 161-164.
 47. Тананеева, Ж. Проблеми на въвеждане на Интернет-маркетинга във фирмите от аграрния сектор, сп. Икономика и управление на селското стопанство, 2/2004
 48. Marchevski, I., V. Bojinova, D. Iliev, Internet as a new tool in the firm strategy of the Bulgarian export oriented enterprises, International scientific conference “Strategies and challenges in the process of accession to the European Union”, 10-12 October 2003, Svishtov.

 49. Марчевски, И., В. Божинова, Др. Илиев “Интернет като инструмент в дейността на българските предприятия”, Юбилейна международна научна конференция “Съвременни предизвикателства пред търговията”, ИУ Варна, 13-14 ноември 2003 г., Варна.

 50. Marchevski, I., At. Damyanov, D.Iliev “Business Support Services for SME’s in Bulgaria – Current Situation and their Potential as a Tool for Overcoming the Barriers for Internationalization”, II ASECU Conference – “Economic Cooperation in South Eastern Europe: Transition Progress and Accession to European Union”, Beograd, November 2003, pp. 321-335.

 51. Марчевски, И. и др. “Приложение на активните методи за обучение по пазарно ориентираните дисциплини (сравнителен анализ)”, Юбилейна международна конференция “Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХІ век”, Свищов, 2001, стр.166-172.

 52. Марчевски, И. “Възможности за приложение на симулационни модели за финансово планиране при управлението на фирмата в условията на динамична пазарна среда” Научен семинар на КМПНР, 1996

 53. Кръстевич, Тодор. Форми на интернационализация и поведение при пазарното навлизане на немски предприятия в България / Тодор Кръстевич // Научен семинар Кранево ‘96 : АИ „Ценов”. –Свищов, 1996. 

 54. Марчевски, И.,  Г. Иванов “Автоматизирана информационна система за контрол и анализ на финансовото състояние във фирмата”. Научна конференция “Контролът  и икономическият анализ при пазарното стопанство - ефективност и рационалност”, Свищов, 1995, стр. 81-89.

 55. Кръстевич, Тодор. Моделът на Bass/Schmalen в дифузионните изследвания / Тодор Кръстевич // Научен семинар Кранево ‘95 : АИ „Ценов”. –Свищов, 1995. 

 56. Марчевски, И. “Възможности за използване на статистически методи при прогнозиране на цените в борсовата търговия”, Научен семинар на КМПНР, 1994, стр.35–37.

 57. Кръстевич, Тодор и др. Приложение на AHP (Analytic Hierarchy Process) при анализ на инвариантни информационно-управленски проблеми и реализацията му с помощта на EXCEL 5.0 / Тодор Кръстевич, Юрий Кузнецов // Информацията в икономическата теория и практика : Тематичен семинар : АИ „Ценов”. –Свищов, 1994, с. 30-34.

 58. Марчевски, И. “Жизнения цикъл на организациите и кризисния мениджмънт”, Научен семинар на КМПНР, 1993, стр.56-57.

 59. Кръстевич, Тодор. Приложение на теоремата на Бейс при избора на оптимална маркетингова стратегия / Тодор Кръстевич // Научен семинар Кранево ‘93 : АИ „Ценов”. –Свищов, 1993, с. 49-51.

 60. Марчевски, И. “Система за ранно предупреждение при кризисния мениджмънт”, Научен семинар на КМПНР, 1992, стр.28-29.

 61. Кръстевич, Тодор. Квантифицираните методи в бенчмаркинга / Тодор Кръстевич // Научен семинар Кранево ‘92 : АИ „Ценов”. –Свищов, 1992, с. 22.