Публикации на проф. д-р Петър Банчев

Монографии

 1. П. Банчев и колектив, "Еволюция на съвременния маркетинг", Академично издателство "Ценов", Свищов, 2003, българо-украинско издание.

Студии

 1. Горанова, П., П. Банчев, Н. Веселинова, Ж. Тананеева, Проектиране на маркетингови стратегии за производство и продажба на биогорива, Юбилеен алманах Научни изследвания, 2009
 2. Банчев, П. Стратегически решения за комбиниране на елементите на маркетинговия микс. – В: И к о н о м и ч е с к и изследвания. С., 2008 , 43 с.
 3. Тананеева, Ж., П. Банчев, П. Горанова, В. Динкова, Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), Юбилеен Алманах Научни изследвания, 2008

Статии

 1. Горанова, П., П. Банчев, Н. Веселинова, Ж. Тананеева. Стратегии за екологичен маркетинг при производството и продажбата на биогорива, електронно списание Диалог, 2009
 2. Горанова, П., П. Банчев, Ж. Тананеева, В. Динкова. Управление на взаимоотношенията с клиенти – стратегии и приложение, Електронно списание диалог, Свищов, 2008
 3. Банчев, П., П. Горанова, Ж. Тананеева, В. Динкова. Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиентите. – В: Д и а л о г. (http://www.uni-svishtov.bg/dialog-MagBg.htm), Свищов, 2008, с. 56-71

Научни доклади

 1. Банчев, П. Един модел за комбиниране елементите на маркетинговия микс. – В: Съвременни управленски практики V. Т.ІІ. Бургас, БСУ, 2007, с.222-236
 2. Банчев, П. Възможности за оптимално комбиниране на елементите на маркетинговия микс. - В: Маркетингът през 21 век. Парадигми, стратегии, тактики. Варна, ИУ, 2007
 3. Банчев, П. Маркетинговите знания са базови при обучението на икономистите. – В: “120 години ДТГ “Димитър Хадживасилев”. Юбилеен сборник. Свищов, 2005, с. 95-102.
 4. Банчев, П. Продуктово-пазарното интегриране – една съвременна стратегия за стопански растеж. – В: Маркетингът и стратегическото планиране: теория, практика, обучение. (Международна научна конференция) С., 2005, с. 182-187.
 5. Банчев, П. Маркетингът като системна планова дейност. – В: В криза ли е планирането. (Юбилейна научна конференция). Т.2. Свищов, 2005, с. 19-23.

Учебници и учебни пособия

 1. Банчев, П. Маркетинг. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2009
 2. Банчев, П. Принципи на маркетинга. Учебно пособие за дистанционно обучение. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006, 176 с.
 3. Банчев, П. Управление на продажбите. Учебно пособие за дистанционно обучение.Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006, 200 с.
 4. Банчев, П. Маркетинг. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006, 736 с.
 5. Банчев, П. Пазарни проучвания. (второ прераб. и доп. изд.). Академично издателство “Ценов”, 2006, с. 381
 6. Банчев, П. Маркетинг. Свищов, Академично издателство “Ценов”, второ изд. 2004, 736 с.
 7. Банчев, Петър и др. Основи на маркетинга (маркетингова концепция) / Петър Банчев, Тодор Кръстевич. –Свищов : АИ Ценов, 1994, с. 306.

Сборници и учебни помагала

 1. Банчев, П., Ж. Тананеева. Пазарни проучвания, Свитък с материали за самоподготовка, МП “Мениджмънт на търговската дейност”, АИ „Ценов” – Свищов, 2007.
 2. Банчев, П., Ж. Тананеева. Пазарни проучвания, Свитък с изпитни материали, МП “Мениджмънт на търговската дейност” , АИ „Ценов” – Свищов, 2007.
 3. Банчев, П. Управление на продажбите. Свитък с учебни материали за самоподготовка. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006, 24 с.
 4. Банчев, П. Управление на продажбите. Свитък с изпитни материали. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006, 28 с.
 5. Банчев, П. Принципи на маркетинга. Свитък с изпитни материали. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2005, 24 с.
 6. Банчев, П. Принципи на маркетинга. Свитък с учебни материали за самоподготовка. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2005, 16 с.
 7. Банчев, П. Пазарни проучвания. (Свитък с учебни материали за самоподготовка). (2 прераб. и доп. изд.). Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2004, 16 с.
 8. Банчев, П. Пазарни проучвания. (Свитък с изпитни материали). (2 прераб. и доп. изд.). Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2004, 16 с.