Публикации на доц. д-р Тодор Кръстевич

Монографии

 1. Кръстевич, Тодор. Ценови решения / Тодор Кръстевич. // Стопански свят : АИ Ценов. - Свищов, бр. 36, 1998. - 224 с.
  ISSN-1310-2737.

 2. Кръстевич, Тодор. Стратегически маркетингов подход при разработването на пазара / Тодор Кръстевич. // Стопански свят : АИ Ценов. - Свищов, бр. 5, 1993. - 146 с.
  ISSN-1310-2737.

Студии

 1. Кръстевич, Тодор и др. Виртуалните социални мрежи в икономиката на знанието / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Костадин Башев // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 2011 (под печат).

 2. Кръстевич, Тодор и др. Оптимизиране ефективността на програмите за директен маркетинг чрез аналитично извличане на знания от данни / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 2011 (под печат). 

 3. Кръстевич, Тодор и др. Анализ на потребителските предпочитания с изразени изборни методи / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 11, 2010, с. 324-387.
  ISSN 1312-3815.

 4. Кръстевич, Тодор и др. Проектиране и изграждане на система за измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента (КВАБАР-С) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Юрий Кузнецов, Костадин Башев // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 11, 2009, с.304-337.
  ISSN 1312-3815.

 5. Кръстевич, Тодор и др. Аналитично управление на взаимоотношенията с потребители на образователни услуги чрез предиктивни модели / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Юрий Кузнецов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 8, 2008, с. 80-124.
  ISSN 1312-3815.

 6. Кръстевич, Тодор и др. Предиктивно моделиране на потребителския избор (сравнение на агрегиран логит модел с модели от латентен клас и йерархичен бейсов анализ на базата на дискретни конджойт данни от сектора на бързооборотните потребителски стоки) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 7, 2007, с. 165-203.
  ISSN 1312-3815.

 7. Кръстевич, Тодор и др. Изграждане на Уеб-базирана система за панелни изследвания на тенденциите в потребностите от следдипломно обучение по икономика. / Тодор Кръстевич, Теодора Георгиева, Радослав Йорданов, Маруся Иванова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 3, 2005, с. 134-172
  ISSN 1312-3815

 8. Кръстевич, Тодор. Измерване удовлетвореността от образователния продукт с помощта на каузални модели с латентни променливи / Тодор Кръстевич // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов,  3, 2003, с. 239-288.

 9. Кръстевич, Тодор. Измерване и анализ на потребителските преференции с декомпозиционни алгоритми (Методология и приложение на конюнктивния анализ в маркетинговите изследвания) / Тодор Кръстевич // Годишник с научни трудове на СА „Д. А. Ценов”. СА Д. А. Ценов – Свищов, 94, 1998, с. 60.

 10. Кръстевич, Тодор. Клъстерният анализ в маркетинговите изследвания - принципи, алгоритми, приложение / Тодор Кръстевич // Юбилеен алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 4, 1996, с. 152-177.

 11. Krastevitch, Todor. Methodische Grundlagen und Möglichkeiten für die Produktpositionierung auf dem Automobilmarkt in Bulgarien / Todor Krastevitch // in Haase, K. D. (Hrsg.): Forschung und Kooperation, Verlag der Universität Passau. – Passau, 1993, S. 51-74.

Статии

 1. Кръстевич, Тодор и др. Измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Костадин Башев // Диалог. - Свищов, 2009, бр. 2, с. 95-111.
  <http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2009/2.2009.TK.pdf>
  ISSN: 1311-9206.

 2. Krastevitch, Todor. Entwicklung eines praxisorientierten Konzeptes für die Produktpäferenzanalyse und Marktsegmentierung auf Grund der Conjoint-Algorithmen / Todor Krastevitch // PHARE-ACE P96-6805-F. -Passau, 1999.

 3. Krastevitch, Todor. Die Bedeutung der Produktherkunft im Kauferetscheidungsprozeß: eine empirische Meßkonzept für Markt-Typologie auf der Basis des Conjoint Measurment / Todor Krastevitch // PHARE-ACE P96-6805-F. -Passau, 1998.

 4. Кръстевич, Тодор. Значение на произхода на продуктите в процеса на решение за покупка (Емпирична концепция за пазарна типология на база конюнктивен анализ) / Тодор Кръстевич // Бизнес-мениджмънт. –Свищов, 1998, 4, с. 20.

 5. Кръстевич, Тодор. Позиционен анализ на конкурентния профил на предлагането с помощта на мултидименсиално скалиране / Тодор Кръстевич // Народностопански архив. -Свищов, 1998, ХLIX.

 6. Кръстевич, Тодор. Динамика на разходите и крива на опита (Емпирично измерване на кривата на опита) / Тодор Кръстевич // Народностопански архив. -Свищов, 1998, XLIX, 1998, с. 6.

 7. Кръстевич, Тодор. Възможности за комбинирано приложение на показателите за анализ на пазарната структура при предвиждане на стратегическите пазарни перспективи / Тодор Кръстевич // Бизнес-мениджмънт. -Свищов, 1994, 3, с. 60-71.

 8. Кръстевич, Тодор. Конкурентни маркетингови стратегии / Тодор Кръстевич // Бизнес-мениджмънт. –Свищов, 1992, 2, с. 27-36.

 9. Кръстевич, Тодор. Маркетингови модели на потребителското поведение / Тодор Кръстевич // Народностопански архив. –Свищов, 1991, 2-3 XLIV, с. 35-45.

Научни доклади

 1. Кръстевич, Тодор. Анализ на социални мрежи при колаборативното електронно обучение / Тодор Кръстевич // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : АИ Ценов. - Свищов, 2010, том ІІ, с. 320-331.
  ISBN 987-954-23-0487-6.

 2. Krastevich, Todor et al. Using Data Mining Predictive Models for Student Relationship Management / Todor Krastevich, Marusya Ivanova // Third Economic Conference for Co-operation between Egypt and Bulgaria : International Scientific Conference. - Ismailia, AR Egypt, 2009 (to appear).

 3. Krastevich, Todor et al. Social Network Analysis in Collaborative E-learning Environment / Todor Krastevich, Marusya Smokova // Informatization of the Society and its Interaction with the Educational System : International Scientific Conference. - Bratislava, 2009. pp. 1-10.
  ISBN 978-80-225-2810-8.

 4. Krastevich, Tоdor et al. Using TURF analysis for product line optimization / Todor Krastevich, Marusya Smokova // Trends and Recent Challenges of Theory and Practice in Trade, Marketing and International Business Activities in the Conditions of Global Competition : International Scientific Conference of the Faculty of Commerce of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava, 2009, Part 1, pp. 213-220.
  ISBN 978-80-225-2794-1.

 5. Кръстевич, Тодор. Анализ на социални мрежи при колаборативното електронно обучение / Тодор Кръстевич // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : АИ Ценов. - Свищов, 2009, том І, с. 319-329.
  ISBN 098-954-23-0427-2.

 6. Krastevich, Todor et al. Data Mining for Analytical Student Relationship Management: A Case Study from Bulgarian Higher Education Institution / Todor Krastevich, Marusya Ivanova // Informatization of the Society and its Interaction with the Educational System: International Scientific Conference. - Bratislava, 2008, pp. 102-111.
  ISBN 978-80-225-2574-9.

 7. Кръстевич, Тодор. Анализ на дискретния избор с отчитане на хетерогенността на потребителските предпочитания / Тодор Кръстевич // Маркетингът през 21-ви век: Парадигми, стратегии, тактики : Втора научна конференция с международно участие : УИ „Наука и икономика”. -Варна, 2008, с. 97-107.
  ISBN 978-954-21-0333-2.

 8. Кръстевич, Тодор и др. Изкуствените невронни мрежи в маркетинговия мениджмънт: приложни перспективи / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова // В криза ли е планирането?: Международна конференция : АИ „Ценов”. –Свищов, 2005, 2, с. 36-43.
  ISBN-10: 954-23-0331-7.

 9. Кръстевич, Тодор. Форми на интернационализация и поведение при пазарното навлизане на немски предприятия в България / Тодор Кръстевич // Научен семинар Кранево ‘96 : АИ „Ценов”. –Свищов, 1996. 

 10. Кръстевич, Тодор. Моделът на Bass/Schmalen в дифузионните изследвания / Тодор Кръстевич // Научен семинар Кранево ‘95 : АИ „Ценов”. –Свищов, 1995. 

 11. Кръстевич, Тодор и др. Приложение на AHP (Analytic Hierarchy Process) при анализ на инвариантни информационно-управленски проблеми и реализацията му с помощта на EXCEL 5.0 / Тодор Кръстевич, Юрий Кузнецов // Информацията в икономическата теория и практика : Тематичен семинар : АИ „Ценов”. –Свищов, 1994, с. 30-34.

 12. Кръстевич, Тодор. Приложение на теоремата на Бейс при избора на оптимална маркетингова стратегия / Тодор Кръстевич // Научен семинар Кранево ‘93 : АИ „Ценов”. –Свищов, 1993, с. 49-51.

 13. Кръстевич, Тодор. Квантифицираните методи в бенчмаркинга / Тодор Кръстевич // Научен семинар Кранево ‘92 : АИ „Ценов”. –Свищов, 1992, с. 22.

Учебници и учебни пособия

 1. Кръстевич, Тодор. Извличане на знание от бази данни със SAS и SPSS. (Учебно пособие за съчетано обучение по проект) / Тодор Кръстевич. - Свищов : ЦСФО, 2010. - 295 с.

 2. Кръстевич, Тодор и др. Въведение в SAS и SPSS. (Учебно пособие за съчетано обучение по проект) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. - Свищов : ЦСФО, 2010. - 306 с.

 3. Кръстевич, Тодор и др. SAS и SPSS за начинаещи: подготовка, визуализация и анализ на данни. (Учебно пособие за съчетано обучение по проект) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. - Свищов : ЦСФО, 2010. - 435 с.

 4. Кръстевич, Тодор и др. SAS и SPSS за напреднали: многомерен анализ и интерпретация на данни. (Учебно пособие за съчетано обучение по проект) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. - Свищов : ЦСФО, 2010. - 354 с.

 5. Кръстевич, Тодор и др. Насърчаване на продажбите. (Учебно пособие за дистанционно обучение) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 236 с.

 6. Кръстевич, Тодор и др. Емпирични маркетингови изследвания. (Учебно пособие за дистанционно обучение) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 218 с.

 7. Кръстевич, Тодор. Маркетингов инженеринг. (Учебно пособие за дистанционно обучение) / Тодор Кръстевич. - Свищов : АИ Ценов, 2005.

 8. Банчев, Петър и др. Основи на маркетинга (маркетингова концепция) / Петър Банчев, Тодор Кръстевич. –Свищов : АИ Ценов, 1994, с. 306.

Сборници и учебни помагала

 1. Кръстевич, Тодор и др. Насърчаване на продажбите. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 11 с.

 2. Кръстевич, Тодор и др. Насърчаване на продажбите. (Свитък с изпитни материали) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 12 с.

 3. Кръстевич, Тодор  и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с изпитни материали), / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 24 с.

 4. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. -3. прераб. и доп. изд. – Свищов : АИ Ценов, 2009. - 18 с.

 5. Кръстевич, Тодор и др.  Емпирични маркетингови изследвания. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 17 с.

 6. Кръстевич, Тодор и др. Емпирични маркетингови изследвания. (Свитък с изпитни материали) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 14 с.

 7. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. -2. прераб. и доп. изд. – Свищов : АИ Ценов, 2007. - 20 с.

 8. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с изпитни материали), / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2007. - 20 с.

 9. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. – Свищов : АИ Ценов, 2005.

 10. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с изпитни материали), / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2005.

 11. Кръстевич, Тодор и др. Свитък с учебни материали за самоподготовка по „Маркетингов тренинг – Markstrat 3” / Тодор Кръстевич, Радослав Йорданов. - Свищов : АИ "Ценов", 2005.

 12. Кръстевич, Тодор и др. Свитък с изпитни материали по „Маркетингов тренинг – Markstrat 3” / Тодор Кръстевич, Радослав Йорданов. - Свищов : АИ "Ценов", 2005.