Публикации на доц. д-р Маруся Смокова

Монографии

 1. Иванова, Маруся. Възможности на изкуствените невронни мрежи за предиктивно моделиране на пазарния дял. (Докторска дисертация), 2007. - 224 с.
  <http://dlib.eacademy.bg/bitstream/handle/10610/1231/D_xxx.swf?sequence=1>

 2. Иванова, Маруся. Предиктивно моделиране на пазарния дял с изкуствени невронни мрежи / Маруся Иванова. // Стопански свят : АИ Ценов. - Свищов, бр. 87, 2007. - 211 с.
  ISSN-1310-2737.

Студии

 1. Кръстевич, Тодор и др. Виртуалните социални мрежи в икономиката на знанието / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Костадин Башев // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 2011 (под печат).

 2. Кръстевич, Тодор и др. Оптимизиране ефективността на програмите за директен маркетинг чрез аналитично извличане на знания от данни / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 2011 (под печат). 

 3. Кръстевич, Тодор и др. Анализ на потребителските предпочитания с изразени изборни методи / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 11, 2010, с. 324-387.
  ISSN 1312-3815.

 4. Кръстевич, Тодор и др. Проектиране и изграждане на система за измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента (КВАБАР-С) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Юрий Кузнецов, Костадин Башев // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 11, 2009, с.304-337.
  ISSN 1312-3815.

 5. Кръстевич, Тодор и др. Аналитично управление на взаимоотношенията с потребители на образователни услуги чрез предиктивни модели / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Юрий Кузнецов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 8, 2008, с. 80-124.
  ISSN 1312-3815.

 6. Иванова, Маруся. Възможности на изкуствените невронни мрежи за предиктивно моделиране на пазарния дял. (Автореферат на докторска дисертация). - Свищов : АИ Ценов, 2007. - 42 с.
  <http://dlib.eacademy.bg/bitstream/handle/10610/1231/avtoreferat_MS.swf?sequence=3>

 7. Кръстевич, Тодор и др. Предиктивно моделиране на потребителския избор (сравнение на агрегиран логит модел с модели от латентен клас и йерархичен бейсов анализ на базата на дискретни конджойт данни от сектора на бързооборотните потребителски стоки) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 7, 2007, с. 165-203.
  ISSN 1312-3815.

 8. Иванова, Маруся. Генезис и еволюция на агрегираните предиктивни модели на пазарния дял / Маруся Иванова. // Икономически изследвания. - София, 2007, бр. 2, с. 117-148.
  ISSN: 0205-3292.

 9. Кръстевич, Тодор и др. Изграждане на Уеб-базирана система за панелни изследвания на тенденциите в потребностите от следдипломно обучение по икономика. / Тодор Кръстевич, Теодора Георгиева, Радослав Йорданов, Маруся Иванова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 3, 2005, с. 134-172
  ISSN 1312-3815

Статии

 1. Кръстевич, Тодор и др. Измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Костадин Башев // Диалог. - Свищов, 2009, бр. 2, с. 95-111.
  <http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2009/2.2009.TK.pdf>
  ISSN: 1311-9206.

 2. Ivanova, Marusya. An Analysis of Brand Interdependencies Using Artificial Neural Networks / Marusya Ivanova // Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. Economic Sciences Section, 2008, Iss. LV, pp. 183-189.
  ISSN: 0379-7864.
  <http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/021_M03_Ivanova.pdf>

 3. Иванова, Маруся. Прогнозиране на продажбите с помощта на изкуствените невронни мрежи. / Маруся Иванова // Икономическа мисъл, 6, 2005. 60-81 с.

Научни доклади

 1. Иванова, Маруся. Анализ на възприеманите ползи от промоциите / Маруся Иванова // Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика: Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие : АИ Ценов. - Свищов, 2011, том І, с. 417-422.

  ISBN 978-954-23-0592-7.

 2. Иванова, Маруся. Моделът на Къркпатрик за измерване ефективността на електронното обучение / Маруся Иванова // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : АИ Ценов. - Свищов, 2010, том ІІ, с. 228-245.
  ISBN 978-954-23-0487-6.

 3. Krastevich, Todor et al. Using Data Mining Predictive Models for Student Relationship Management / Todor Krastevich, Marusya Ivanova // Third Economic Conference for Co-operation between Egypt and Bulgaria : International Scientific Conference. - Ismailia, AR Egypt, 2009 (to appear).

 4. Krastevich, Tоdor et al. Using TURF analysis for product line optimization / Todor Krastevich, Marusya Smokova // Trends and Recent Challenges of Theory and Practice in Trade, Marketing and International Business Activities in the Conditions of Global Competition : International Scientific Conference of the Faculty of Commerce of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava, 2009, Part 1, pp. 213-220.
  ISBN 978-80-225-2794-1.

 5. Иванова, Маруся. Моделът на Къркпатрик за измерване ефективността на електронното обучение / Маруся Иванова // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : АИ Ценов. - Свищов, 2009, том І, с. 249-255.
  ISBN 098-954-23-0427-2.

 6. Иванова, Маруся. Анализ на конкурентната пазарна структура в сектора на бързооборотните потребителски стоки с изкуствени невронни мрежи / Маруся Иванова // Маркетингът през 21-ви век: Парадигми, стратегии, тактики : Втора научна конференция с международно участие : УИ „Наука и икономика”. – Варна, 2008, с. 141-147.
  ISBN 978-954-21-0333-2.

 7. Krastevich, Todor et al. Data Mining for Analytical Student Relationship Management: A Case Study from Bulgarian Higher Education Institution / Todor Krastevich, Marusya Ivanova // Informatization of the Society and its Interaction with the Educational System: International Scientific Conference. - Bratislava, 2008, pp. 102-111.
  ISBN 978-80-225-2574-9.

 8. Ivanova, Marusya. Backpropagation Neural Networks in Analyzing Competitive Market Structure / Marusya Ivanova // Informatization of the Society and its Interaction with the Educational System: International Scientific Conference. - Bratislava, 2008, pp. 121-129.
  ISBN 978-80-225-2574-9.

 9. Smokova, Marusya I. Analyzing Competitive Market Structure with Artificial Neural Networks (The Case of Fast Moving Consumer Goods) / Marusya I. Smokova // Маркетинг у третьому тисячолiттi: Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï студентiв, аспiрантiв та молодих вчених : Донецький нацiональний унiверситет економiки i  торгiвлi iменi Михайла Туган-Барановського, Донецьк, том 3, частина 3, 2008, с. 120-122.
  ДК № 1106 вiд 5.11.2002 р.

 10. Иванова, Маруся. Приложение на изкуствените невронни мрежи при прогнозиране на продажбите. / Маруся Иванова // Сборник с доклади от Международна конференция „Маркетинг и стратегическо планиране: Теория, практика, обучение” (с. Равда, септември 2004) : УИ „Стопанство” - София, 2005, с. 393-402

 11. Кръстевич, Тодор и др. Изкуствените невронни мрежи в маркетинговия мениджмънт: приложни перспективи / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова // В криза ли е планирането?: Международна конференция : АИ „Ценов”. –Свищов, 2005, 2, с. 36-43.
  ISBN-10: 954-23-0331-7.

Учебници и учебни пособия

 1. Кръстевич, Тодор и др. Въведение в SAS и SPSS. (Учебно пособие за съчетано обучение по проект) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. - Свищов : ЦСФО, 2010. - 306 с.

 2. Кръстевич, Тодор и др. SAS и SPSS за начинаещи: подготовка, визуализация и анализ на данни. (Учебно пособие за съчетано обучение по проект) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. - Свищов : ЦСФО, 2010. - 435 с.

 3. Кръстевич, Тодор и др. SAS и SPSS за напреднали: многомерен анализ и интерпретация на данни. (Учебно пособие за съчетано обучение по проект) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. - Свищов : ЦСФО, 2010. - 354 с.

 4. Кръстевич, Тодор и др. Насърчаване на продажбите. (Учебно пособие за дистанционно обучение) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 236 с.

 5. Кръстевич, Тодор и др. Емпирични маркетингови изследвания. (Учебно пособие за дистанционно обучение) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 218 с.

Сборници и учебни помагала

 1. Иванова, Маруся. Ръководство по дисциплината "Промоционална политика" (Управление на кампании със SPSS), 2011. - 41 с.
  <http://moodle.eacademy.bg>

 2. Кръстевич, Тодор и др. Насърчаване на продажбите. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 11 с.

 3. Кръстевич, Тодор и др. Насърчаване на продажбите. (Свитък с изпитни материали) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 12 с.

 4. Кръстевич, Тодор  и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с изпитни материали), / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 24 с.

 5. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. -3. прераб. и доп. изд. – Свищов : АИ Ценов, 2009. - 18 с.

 6. Кръстевич, Тодор и др.  Емпирични маркетингови изследвания. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 17 с.

 7. Кръстевич, Тодор и др. Емпирични маркетингови изследвания. (Свитък с изпитни материали) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 14 с.

 8. Иванова, Маруся. Реклама и медия планиране. (Свитък с материали за самоподготовка) / Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 10 с.

 9. Иванова, Маруся. Реклама и медия планиране. (Свитък с изпитни материали) / Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 14 с.

 10. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. -2. прераб. и доп. изд. – Свищов : АИ Ценов, 2007. - 20 с.

 11. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с изпитни материали), / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2007. - 20 с.

 12. Иванова, Маруся. Ръководство по дисциплината „Маркетингово прогнозиране” (Прогнозиране със SPSS), 2007. - 99 с.
  <http://moodle.eacademy.bg>

 13. Иванова, Маруся. Ръководство по дисциплината "Маркетингови изследвания ІІ част" (Многомерни методи за маркетингови изследвания със SPSS), 2007. - 135 с.
  <http://moodle.eacademy.bg>

 14. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. – Свищов : АИ Ценов, 2005.

 15. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с изпитни материали), / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2005.