Публикации на доц. д-р Иван Марчевски

Монографии

 1. П. Банчев и колектив, "Еволюция на съвременния маркетинг", Академично издателство "Ценов", Свищов, 2003, българо-украинско издание.

 2. Марчевски, И. "Международни маркетингови проучвания", Библиотека "Стопански свят", Свищов, кн. 60, 2002.

Студии

 1. Марчевски, И., Р. Йорданов, "Оценка на информационните потребности на студентите в СА "Д. А. Ценов"", Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, том 15, 2011, стр.498 – 544.

 2. Марчевски, И., В. Димитрова, "Измерване и оценка на резултатите от маркетинговата дейност в българските предприятия – състояние, проблеми и решения", Алманах "Научни изследвания на СА", Свищов, том 15, 2011, стр. 129 -175.

 3. Марчевски, И., Г. Иванов и И. Иванов, “Развитие и ефекти от функционирането на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор”, Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, том 10, 2009, стр.156 - 198.

 4. Марчевски, И. „Оценка на клиентите – аспекти и инструменти”, Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, том 7, 2007, стр. 239 - 272.

 5. Марчевски, И., В. Димитрова, „Разпространение на системите за комплексна оценка на резултатите от дейността в българските предприятия”, Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, том 4, 2006, стр. 1 - 47.

 6. Марчевски, И., В. Божинова, Др. Илиев, „Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия”, Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, 2004, стр. 255-278.

 7. Марчевски, И., Г. Иванов, “Състояние и проблеми пред внедряването на системи за финансово управление и контрол в българските общини“, Алманах „Научни изследвания на СА”, 2003, стр. 335-377.

 8. Марчевски, И. и др. “Моделиране развитието на българската бизнесорганизация“, Алманах „Научни изследвания на СА”, 2003, стр. 377- 432.

 9. Марчевски, И., “Методологически проблеми при между културните маркетингови проучвания”, Годишник на СА, том XCIX, 2002, стр. 217-277.

 10. Марчевски, И. “Комплексен модел за прогнозиране във фирмата (концепция и резултати от апробиране), Икономически изследвания, 1999, кн.3, стр. 142-172.

Статии

 1. Марчевски, И. “Изследване на образователните потребности в сферата на защита правата на потребителите в България”, сп. Бизнес управление, кн. 3, Свищов, 2011,  стр. 128 – 148.

 2. Марчевски, И., Р. Йорданов , “Структуриране на потребностите от интернет ресурси на студентите в СА “Д. А. Ценов” и оценка на потенциала за потребяване на безжичен интернет”, Електронно списание „Диалог”, 2011

 3. Марчевски, И., В. Димитрова, “Състояние на измерването и оценката на макетинговите резултати в българските организации”, Електронно списание „Диалог”, 2011

 4. Marchevski, I. V. Dinu, E. Dobrescu and R. Petrescu, Education and Training Needs in the Field of Consumer Protection in the Lower Danube Region, Amfiteatru Economic Journal, Nov. 2010, Vol. XII, Special N 4, pp. 709 – 735.

 5. Olson, D., M. Shipley, M. Johnson, P. Dimitrova, Iv. Marchevski, Iv. Stoykov, N. Yankov. Simulation as a pedagogical tool for managerial decision-making in a transition economy. Journal of the Operational Research Society (2006), pp. 1019-1026.
 6. Marchevski, Iv., V. Bojinova, Dr. Iliev. Internet as a new tool in the firm strategy of the Bulgarian export oriented enterprises. Списание „Лидери”, издател: РА „НатРай”, София, 2004.
 7. Марчевски, Ив., В. Божинова, Др. Илиев. Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия. Алманах „Научни изследвания на СА”, том 2, Свищов, 2004, стр. 255-278
 8. Марчевски, И. “Проблеми при международната дейност на българските фирми”, сп. Бизнес управление, 2002, кн.3, стр. 87-100.

 9. Марчевски, И., Н. Янков, Т. Горчева, Д. Илиев “Състояние и перспективи за прилагане на активни методи на обучение по пазарно-ориентираните дисциплини”, Алманах научни изследвания на СА, том 12, 2002, 223-274.

 10. Марчевски, И. “Оценка на качеството на модели за финансово прогнозиране”, сп. Бизнес управление, кн. 2, Свищов, 1999, стр. 7-28.

 11. Марчевски, И. “Същност и съдържание на финансовото планиране във фирмата при пазарни условия”  сп. Бизнес управление, кн.3, Свищов, 1998, стр.6 -18.

 12. Марчевски, И. “Методологически проблеми на изчисляването и използването на борсовите индикатори при измерване състоянието на фондовия пазар” сп. Народностопански архив, 1995, кн. 2. стр. 10-22.

 13. Марчевски, И. “Възможности за приложение на система за ранно предупреждение при управление на предприятието в условия на криза”   сп. Бизнес управление, 1992, кн. 2., стр. 32-40.

 14. Марчевски, И. “Анализ на резултатите от международната дейност на фирмата с портфолио методи”, сп. Народностопански архив, 2002, кн. 3, стр. 10-17.

Научни доклади

 1. Marchevsky, Iv., R. Yordanov. Simulation Modeling of Foreigners’ Demand for Tourist Services in Egypt. Тhird economic international conference for co-operation between Egypt and Bulgaria, Ismailia, AR Egypt, 5-7 April, 2009.
 2. Marchevski, I., V. Bojinova, D. Iliev, Internet as a new tool in the firm strategy of the Bulgarian export oriented enterprises, International scientific conference “Strategies and challenges in the process of accession to the European Union”, 10-12 October 2003, Svishtov.

 3. Марчевски, И., В. Божинова, Др. Илиев “Интернет като инструмент в дейността на българските предприятия”, Юбилейна международна научна конференция “Съвременни предизвикателства пред търговията”, ИУ Варна, 13-14 ноември 2003 г., Варна.

 4. Marchevski, I., At. Damyanov, D.Iliev “Business Support Services for SME’s in Bulgaria – Current Situation and their Potential as a Tool for Overcoming the Barriers for Internationalization”, II ASECU Conference – “Economic Cooperation in South Eastern Europe: Transition Progress and Accession to European Union”, Beograd, November 2003, pp. 321-335.

 5. Марчевски, И. и др. “Приложение на активните методи за обучение по пазарно ориентираните дисциплини (сравнителен анализ)”, Юбилейна международна конференция “Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХІ век”, Свищов, 2001, стр.166-172.

 6. Марчевски, И. “Възможности за приложение на симулационни модели за финансово планиране при управлението на фирмата в условията на динамична пазарна среда” Научен семинар на КМПНР, 1996

 7. Марчевски, И.,  Г. Иванов “Автоматизирана информационна система за контрол и анализ на финансовото състояние във фирмата”. Научна конференция “Контролът  и икономическият анализ при пазарното стопанство - ефективност и рационалност”, Свищов, 1995, стр. 81-89.

 8. Марчевски, И. “Възможности за използване на статистически методи при прогнозиране на цените в борсовата търговия”, Научен семинар на КМПНР, 1994, стр.35–37.

 9. Марчевски, И. “Жизнения цикъл на организациите и кризисния мениджмънт”, Научен семинар на КМПНР, 1993, стр.56-57.

 10. Марчевски, И. “Система за ранно предупреждение при кризисния мениджмънт”, Научен семинар на КМПНР, 1992, стр.28-29.

Учебници и учебни пособия

 1. Марчевски, И. „Маркетинг в здравеопазването – учебно пособие за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2008 г.

 2. Марчевски, И. „Одит на маркетинговите комуникации – учебно пособие за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2008 г.

 3. Марчевски, И., Г. Иванов, „Одит на проекти – учебно пособие за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2006 г.: тема 4, тема 5, точка 3, тема 7, тема 8, точка 2 и тема 9, точка 4.

 4. Марчевски, И., Ат. Дамянов. „Оценка на международната дейност – учебно пособие за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2006 г. : теми 4, 5, 6 и 7.

 5. Марчевски, И. „Маркетингов одит – учебно пособие за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2005 г.

 6. Марчевски, И., Ат. Дамянов, и Д. Илиев, “Международен бизнес”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2002 г.: тема 6, стр. 207-239, тема 9, стр. 303-353, тема 10, стр. 353-383.

 7. Марчевски, И., Ат. Дамянов и К. Тодоров, “Експортен маркетингов мениджмънт”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2000 г.: части ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, стр. 203-319 и част ХVІІІ, стр. 371-389.

 8. Marchevski, I. Kabo” – case. In: F. Brasinghton, F., S Pettit. Principles of Marketing, London, Pitman Publishing, 1997, p. 83.

 9. Марчевски, И., Ат. Дамянов, “Международен маркетинг”, Академично издателство “Ценов”, Свищов,  1993 г.: параграф 1 от част 5, стр. 86-87, параграф 3 от част 5, стр. 90-102, част 6, стр. 103-131, част 7, стр. 131-153 и част 9, стр. 179-193.

Разработки с практико-приложен характер

 1. Марчевски, И. и др. “Социално-икономическо състояние и перспективи за развитие на общините от Дунавския регион”, Свищов, 2001 г., част 2,  стр. 30-61.

 2. Марчевски, И. и др. “Анализ и прогнозиране на бюджетните приходи”, Усъвършенстване на институционалната структура и повишаване квалификацията на кадрите от общинската администрация в Република България, СУ “Св. Климент Охридски”, TEMPUS IB_JEP 14 347, София, 2001, стр. 73-83.

 3. Марчевски, И. и др. “Търговски тайни – най-често задаваните въпроси, свързани с експорта”, съвместно издание с International trade center (КОНТ/СТО – Женева) и русенка индустриално-търговска камара, Русе, 2001, част 2, в. 36, 37, 39, 40, 40, 43, 44 и 45.