Монографии

 1. Иванова, Маруся. Предиктивно моделиране на пазарния дял с изкуствени невронни мрежи / Маруся Иванова. // Стопански свят : АИ Ценов. - Свищов, бр. 87, 2007. - 211 с.
  ISSN-1310-2737.

 2. Иванова, Маруся. Възможности на изкуствените невронни мрежи за предиктивно моделиране на пазарния дял. (Докторска дисертация), 2007. - 224 с.
  <http://dlib.eacademy.bg/bitstream/handle/10610/1231/D_xxx.swf?sequence=1>

 3. П. Банчев и колектив, "Еволюция на съвременния маркетинг", Академично издателство "Ценов", Свищов, 2003, българо-украинско издание.

 4. Никола Янков. Концепцията за създаване и за управляване развитието на бизнесорганизационната мрежа – Годишник на СА “Д. Ценов”, 2002, Том ХСІХ.

 5. Марчевски, И. "Международни маркетингови проучвания", Библиотека "Стопански свят", Свищов, кн. 60, 2002.

 6. Кръстевич, Тодор. Ценови решения / Тодор Кръстевич. // Стопански свят : АИ Ценов. - Свищов, бр. 36, 1998. - 224 с.
  ISSN-1310-2737.

 7. Никола Янков. Стратегиране и бизнесстратегии. Свищов, АИ “Ценов”, 1994.

 8. Никола Янков. Гъвкавостта на бизнесорганизациите - монография от Библиотека "Стопански свят", Свищов, Академично издателство "Д. Ценов", 1993 г.

 9. Кръстевич, Тодор. Стратегически маркетингов подход при разработването на пазара / Тодор Кръстевич. // Стопански свят : АИ Ценов. - Свищов, бр. 5, 1993. - 146 с.
  ISSN-1310-2737.

Студии

 1. Марчевски, И., Р. Йорданов, "Оценка на информационните потребности на студентите в СА "Д. А. Ценов"", Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, том 15, 2011, стр.498 – 544.

 2. Марчевски, И., В. Димитрова, "Измерване и оценка на резултатите от маркетинговата дейност в българските предприятия – състояние, проблеми и решения", Алманах "Научни изследвания на СА", Свищов, том 15, 2011, стр. 129 -175.

 3. Гуджеров, П. Предпоставки и ключови елементи за реализиране на word-of-mouth маркетингови комуникации. Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса, София, АСИ Принт, 2011, с. 192-206.

 4. Pentova, E. Measuring brand loyalty in toothpaste category. Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса, София, АСИ Принт, 2011, с. 135-157.
 5. Самуилов, М. Оптимизиране на дистрибуционните канали в телекомуникационния пазар. Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса, София, АСИ Принт, 2011, с. 158-191.
 6. Кръстевич, Тодор и др. Виртуалните социални мрежи в икономиката на знанието / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Костадин Башев // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 2011 (под печат).

 7. Кръстевич, Тодор и др. Оптимизиране ефективността на програмите за директен маркетинг чрез аналитично извличане на знания от данни / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 2011 (под печат). 

 8. Кръстевич, Тодор и др. Анализ на потребителските предпочитания с изразени изборни методи / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 11, 2010, с. 324-387.
  ISSN 1312-3815.

 9. Кръстевич, Тодор и др. Проектиране и изграждане на система за измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента (КВАБАР-С) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Юрий Кузнецов, Костадин Башев // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 11, 2009, с.304-337.
  ISSN 1312-3815.

 10. Марчевски, И., Г. Иванов и И. Иванов, “Развитие и ефекти от функционирането на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор”, Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, том 10, 2009, стр.156 - 198.

 11. Yankov, N. Coveptual axes and directions for entrepreneurshgip in trans border regions – the case of Veliko Tarnovo - Alexandria - Svishtov meridian axis – IN: ROMANIAN-BUKGARIAN PARTNERSHIP CENTRE, Alexandria 2009, pp. 5-23. Издание на румънски, български и английски езици.
 12. Йорданов, Р., Валидиране на модела на Роджърс в контекста на българския пазар на мобилни телефонни услуги, сп. Бизнес управление, Издание на СА “Д. А. Ценов” – Свищов, бр. 1, 2009, сс. 44-65.
 13. Горанова, П., П. Банчев, Н. Веселинова, Ж. Тананеева, Проектиране на маркетингови стратегии за производство и продажба на биогорива, Юбилеен алманах Научни изследвания, 2009
 14. Банчев, П. Стратегически решения за комбиниране на елементите на маркетинговия микс. – В: И к о н о м и ч е с к и изследвания. С., 2008 , 43 с.
 15. Кръстевич, Тодор и др. Аналитично управление на взаимоотношенията с потребители на образователни услуги чрез предиктивни модели / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Юрий Кузнецов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 8, 2008, с. 80-124.
  ISSN 1312-3815.

 16. Йорданов, Р., Прогнозиране дифузията на иновационни продукти на българския пазар (на примера на мобилни телефонни услуги), Деветнадесета глава в Иновациите – европейски, национални и регионални политики, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, 2008, сс. 504-530.
 17. Тананеева, Ж., П. Банчев, П. Горанова, В. Динкова, Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), Юбилеен Алманах Научни изследвания, 2008
 18. Марчевски, И. „Оценка на клиентите – аспекти и инструменти”, Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, том 7, 2007, стр. 239 - 272.

 19. Янков, Н. Синтетичен модел и методика на процеса бизнесорганизационно развитие. – Диалог, 2/2007, с. 19-60. http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2007/2.07.NY.pdf
 20. Иванова, Маруся. Генезис и еволюция на агрегираните предиктивни модели на пазарния дял / Маруся Иванова. // Икономически изследвания. - София, 2007, бр. 2, с. 117-148.
  ISSN: 0205-3292.

 21. Иванова, Маруся. Възможности на изкуствените невронни мрежи за предиктивно моделиране на пазарния дял. (Автореферат на докторска дисертация). - Свищов : АИ Ценов, 2007. - 42 с.
  <http://dlib.eacademy.bg/bitstream/handle/10610/1231/avtoreferat_MS.swf?sequence=3>

 22. Кръстевич, Тодор и др. Предиктивно моделиране на потребителския избор (сравнение на агрегиран логит модел с модели от латентен клас и йерархичен бейсов анализ на базата на дискретни конджойт данни от сектора на бързооборотните потребителски стоки) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 7, 2007, с. 165-203.
  ISSN 1312-3815.

 23. Янков, Н. „Маркетинг” на парaдигмата „Рационална икономика” – „рационална наука” - Юбилеен алманах "Научни изследвания" на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, т. 6 (16): Българската икономика в европейска перспектива – реалности и предизвикателство. Свищов, Академично издателство “Д. Ценов”, 2006 г. сс. 173-206.
 24. Марчевски, И., В. Димитрова, „Разпространение на системите за комплексна оценка на резултатите от дейността в българските предприятия”, Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, том 4, 2006, стр. 1 - 47.

 25. Кръстевич, Тодор и др. Изграждане на Уеб-базирана система за панелни изследвания на тенденциите в потребностите от следдипломно обучение по икономика. / Тодор Кръстевич, Теодора Георгиева, Радослав Йорданов, Маруся Иванова // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 3, 2005, с. 134-172
  ISSN 1312-3815

 26. Марчевски, И., В. Божинова, Др. Илиев, „Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия”, Алманах „Научни изследвания на СА”, Свищов, 2004, стр. 255-278.

 27. Марчевски, И., Г. Иванов, “Състояние и проблеми пред внедряването на системи за финансово управление и контрол в българските общини“, Алманах „Научни изследвания на СА”, 2003, стр. 335-377.

 28. Марчевски, И. и др. “Моделиране развитието на българската бизнесорганизация“, Алманах „Научни изследвания на СА”, 2003, стр. 377- 432.

 29. Кръстевич, Тодор. Измерване удовлетвореността от образователния продукт с помощта на каузални модели с латентни променливи / Тодор Кръстевич // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов,  3, 2003, с. 239-288.

 30. Марчевски, И., “Методологически проблеми при между културните маркетингови проучвания”, Годишник на СА, том XCIX, 2002, стр. 217-277.

 31. Марчевски, И. “Комплексен модел за прогнозиране във фирмата (концепция и резултати от апробиране), Икономически изследвания, 1999, кн.3, стр. 142-172.

 32. Кръстевич, Тодор. Измерване и анализ на потребителските преференции с декомпозиционни алгоритми (Методология и приложение на конюнктивния анализ в маркетинговите изследвания) / Тодор Кръстевич // Годишник с научни трудове на СА „Д. А. Ценов”. СА Д. А. Ценов – Свищов, 94, 1998, с. 60.

 33. Кръстевич, Тодор. Клъстерният анализ в маркетинговите изследвания - принципи, алгоритми, приложение / Тодор Кръстевич // Юбилеен алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 4, 1996, с. 152-177.

 34. Krastevitch, Todor. Methodische Grundlagen und Möglichkeiten für die Produktpositionierung auf dem Automobilmarkt in Bulgarien / Todor Krastevitch // in Haase, K. D. (Hrsg.): Forschung und Kooperation, Verlag der Universität Passau. – Passau, 1993, S. 51-74.

Статии

 1. Марчевски, И. “Изследване на образователните потребности в сферата на защита правата на потребителите в България”, сп. Бизнес управление, кн. 3, Свищов, 2011,  стр. 128 – 148.

 2. Марчевски, И., Р. Йорданов , “Структуриране на потребностите от интернет ресурси на студентите в СА “Д. А. Ценов” и оценка на потенциала за потребяване на безжичен интернет”, Електронно списание „Диалог”, 2011

 3. Марчевски, И., В. Димитрова, “Състояние на измерването и оценката на макетинговите резултати в българските организации”, Електронно списание „Диалог”, 2011

 4. Marchevski, I. V. Dinu, E. Dobrescu and R. Petrescu, Education and Training Needs in the Field of Consumer Protection in the Lower Danube Region, Amfiteatru Economic Journal, Nov. 2010, Vol. XII, Special N 4, pp. 709 – 735.

 5. Горанова, П., П. Банчев, Н. Веселинова, Ж. Тананеева. Стратегии за екологичен маркетинг при производството и продажбата на биогорива, електронно списание Диалог, 2009
 6. Yankov, N. The necessity for a different paradigm for economic development - Revista “Amfiteatru Economic”, Academia de studii economice – Bucuresti, 2009, N 23, pp. 189-199.
 7. Кръстевич, Тодор и др. Измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Костадин Башев // Диалог. - Свищов, 2009, бр. 2, с. 95-111.
  <http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2009/2.2009.TK.pdf>
  ISSN: 1311-9206.

 8. Йорданов, Р., Валидиране на модела на Роджърс в контекста на българския пазар на мобилни телефонни услуги, сп. Бизнес управление, Издание на СА “Д. А. Ценов” – Свищов, бр. 1, 2009, сс. 44-65.
 9. Горанова, П. Релацията рекламна политика и търговска марка в бизнесорганизацията, сп. Бизнесуправление, бр.1, АИ- Ценов, 2008
 10. Горанова, П. Същност, роля и основни цели на трудовото представяне, сп. “Управление и устойчиво развитие”, Лесотехнически университет София, 2008
 11. Горанова, П., Н. Веселинова, Н. Милев. Price policy of the companies in conditions of common market of the EU, International Scienntific Сonference Competitivenes in the conditions of a global economy", University of niš faculty of economics, 2008.
 12. Горанова, П., П. Банчев, Ж. Тананеева, В. Динкова. Управление на взаимоотношенията с клиенти – стратегии и приложение, Електронно списание диалог, Свищов, 2008
 13. Банчев, П., П. Горанова, Ж. Тананеева, В. Динкова. Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиентите. – В: Д и а л о г. (http://www.uni-svishtov.bg/dialog-MagBg.htm), Свищов, 2008, с. 56-71
 14. Ivanova, Marusya. An Analysis of Brand Interdependencies Using Artificial Neural Networks / Marusya Ivanova // Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. Economic Sciences Section, 2008, Iss. LV, pp. 183-189.
  ISSN: 0379-7864.
  <http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/021_M03_Ivanova.pdf>

 15. Тананеева, Ж. Очертаване на проблеми при управление на ключовите клиенти. сп. Бизнес управление 2/2008.
 16. Тананеева, Ж. Производството на биогорива като възможност за устойчиво развитие, сп. “Управление и устойчиво развитие”, Лесотехнически университет София, Юбилеен брой, 2008.
 17. Тананеева, Ж. Възможности и перспективи при потреблението на биогорива, Университетска научно-практическа конференция “Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаваща адаптация”, ИУ-Варна, 2008 г.
 18. Янков, Н. Очертаване рамки за бизнеспредприемачество в трансгранични региони. - Бизнесуправление, 2007, кн. 4, с. 20-38.
 19. Yankov, N. Multilevel marketing integration process management. - Revista “Amfiteatru Economic”, Academia de studii economice – Bucuresti, 2007, N 21, pp. 9-18.
 20. Горанова, П. Търговската марка в дигиталното пазарно стопанство. Списание „Икономика”, бр.3, 2006 г., София, стр. 67 – 70.
 21. Горанова, П. Проектиране и управление на услугите за клиенти Списание “Бизнеспосоки”, бр. 3, 2006 г., стр. 9-14, Бургас, БСУ
 22. Горанова, П. Икономически аспекти на бизнес-отношенията (В2В) в дигиталните пазари Юбилеен алманах “Научни изследвания”, том 6, 2006 г., АИ “Ценов”, Свищов стр.396-416.
 23. Yankov, N. Holistic and strategic thinking regarding large regional systems (The case of Black Sea and Azov Sea basin. - In: Problems and prospects of cooperation between the countries of South-Eastern Europe within the context of Black See economic cooperation and GUUAM. Collection of Scientific Papers, Vol. 1, Donetsk, 2006, pp. 220-226.
 24. Yankov, N. Management and marketing of transborder regional integration process. - Revista “Amfiteatru Economic”, Academia de studii economice – Bucuresti, 2006, N 19, pp. 9-18.
 25. Янков, Н. Оста Велико Търново – Александрия – Свищов – шанс за трансграничен регион от среден клас в-к “Борба”, В. Търново , бр. 4 от 2006
 26. Olson, D., M. Shipley, M. Johnson, P. Dimitrova, Iv. Marchevski, Iv. Stoykov, N. Yankov. Simulation as a pedagogical tool for managerial decision-making in a transition economy. Journal of the Operational Research Society (2006), pp. 1019-1026.
 27. Димитрова В. Применение системы ключевых показателей для повышения ффективности бизнес-управления “Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения инностранных инвестиций: региональны аспект”, ДонНУ, Донецк, 2006, с. 890.
 28. Yankov, N. Integration models for the marketing function. - Economske teme: Procesi integratije u Evropi, vol. II, 2005, god. XLIII, University of Niş, Serbia, pp. 135-144.YU ISSN 0353-8648.
 29. Янков, Н. Концептуалната криза на планирането в България. - Юбилеен алманах “В криза ли е планирането”. Свищов, АИ „Ценов”, 2005, с. 68-77.
 30. Янков, Н. Концепцията за маркетинговата подсистема на системата „ОБЩЕСТВО” - Народностопански архив, 2005, кн. 4, с. 30-37.
 31. Янков, Н. Формиране и маркетинг на кластъри и бизнесмрежи. - Бизнесуправление, 2005, кн. 3, с. 23-45.
 32. Янков, Н. Интегрирана маркетингова стратегия на висшето училище. - Диалог, 2005, бр. 3, с 28-34, http://www.uni-svishtov.bg/dialog/I-MagBg.htm
 33. Yankov, N. For an integrated Black and Azov Sea region (BASR) Concept: marketing and development strategies. - In: Problems and prospects of cooperation between the countries of South-Eastern Europe within the context of Black See economic cooperation and GUUAM, Collection of Scientific Papers, Vol. 1, Svishtov, 2005, pp. 37-42.
 34. Olson, D., M. Johnson, M. Shipley, P. Dimitrova-Davidova, N. Yankov. Soft Systems and System Dynamics to construct a Transition Model. Проблемы нелинейного анализа в инженерных системах. Международный сборник. Казанский государственный технический университет им. А. Н. Топулева (Казанский авиационный институт), Казань, выпуск 3 (24), том 11, 2005, с. 124-137.
 35. Olson, D., M. Johnson, M. Shipley, P. Dimitrova-Davidova, N. Yankov. Soft Systems-Like Development of Information Flows in a Transition Firm. - IFNA-ANS International Journal Problems of nonlinear analysis in engineering systems , No.3 (24), v.11, 2005, pp. 124 - 137.
 36. Иванова, Маруся. Прогнозиране на продажбите с помощта на изкуствените невронни мрежи. / Маруся Иванова // Икономическа мисъл, 6, 2005. 60-81 с.

 37. Димитрова В., П. Горанова. Фирмени аспекти на рекламната политика. А к т и в, 2005, бр.4, с. 44-48.
 38. Marchevski, Iv., V. Bojinova, Dr. Iliev. Internet as a new tool in the firm strategy of the Bulgarian export oriented enterprises. Списание „Лидери”, издател: РА „НатРай”, София, 2004.
 39. Марчевски, Ив., В. Божинова, Др. Илиев. Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия. Алманах „Научни изследвания на СА”, том 2, Свищов, 2004, стр. 255-278
 40. Горанова, П. Рекламните цели на фирмата и критерии за тяхното оценяване, сп.”Бизнес управление”, бр.2, 2004, АИ”Д.А. Ценов”, Свищов, с.47-62.
 41. Yankov, N. Marketing of the Black Sea Economic Cooperation concept and role. - In: Problems and prospects of cooperation between the countries of South-Eastern Europe within the context of Black See economic cooperation and GUUAM. Collection of Scientific Papers, Vol. 1, Svishtov, 2004.
 42. Yankov, N. Подходи за регионално интегриране в страните от Югоизточна Европа. – In: Regionalni razvoj i demografski tokovi balcanskih zemalja, Univerzitet u Nisu, 2004, pp. 37-44.
 43. Димитрова, В. Съвременни управленски аспекти на изпълнението на фирмените стратегии, Сп. Бизнесуправление, кн. 1, с. 18, 2004.
 44. Марчевски, И. “Проблеми при международната дейност на българските фирми”, сп. Бизнес управление, 2002, кн.3, стр. 87-100.

 45. Марчевски, И., Н. Янков, Т. Горчева, Д. Илиев “Състояние и перспективи за прилагане на активни методи на обучение по пазарно-ориентираните дисциплини”, Алманах научни изследвания на СА, том 12, 2002, 223-274.

 46. Марчевски, И. “Оценка на качеството на модели за финансово прогнозиране”, сп. Бизнес управление, кн. 2, Свищов, 1999, стр. 7-28.

 47. Krastevitch, Todor. Entwicklung eines praxisorientierten Konzeptes für die Produktpäferenzanalyse und Marktsegmentierung auf Grund der Conjoint-Algorithmen / Todor Krastevitch // PHARE-ACE P96-6805-F. -Passau, 1999.

 48. Марчевски, И. “Същност и съдържание на финансовото планиране във фирмата при пазарни условия”  сп. Бизнес управление, кн.3, Свищов, 1998, стр.6 -18.

 49. Krastevitch, Todor. Die Bedeutung der Produktherkunft im Kauferetscheidungsprozeß: eine empirische Meßkonzept für Markt-Typologie auf der Basis des Conjoint Measurment / Todor Krastevitch // PHARE-ACE P96-6805-F. -Passau, 1998.

 50. Кръстевич, Тодор. Позиционен анализ на конкурентния профил на предлагането с помощта на мултидименсиално скалиране / Тодор Кръстевич // Народностопански архив. -Свищов, 1998, ХLIX.

 51. Кръстевич, Тодор. Значение на произхода на продуктите в процеса на решение за покупка (Емпирична концепция за пазарна типология на база конюнктивен анализ) / Тодор Кръстевич // Бизнес-мениджмънт. –Свищов, 1998, 4, с. 20.

 52. Кръстевич, Тодор. Динамика на разходите и крива на опита (Емпирично измерване на кривата на опита) / Тодор Кръстевич // Народностопански архив. -Свищов, 1998, XLIX, 1998, с. 6.

 53. Марчевски, И. “Методологически проблеми на изчисляването и използването на борсовите индикатори при измерване състоянието на фондовия пазар” сп. Народностопански архив, 1995, кн. 2. стр. 10-22.

 54. Кръстевич, Тодор. Възможности за комбинирано приложение на показателите за анализ на пазарната структура при предвиждане на стратегическите пазарни перспективи / Тодор Кръстевич // Бизнес-мениджмънт. -Свищов, 1994, 3, с. 60-71.

 55. Марчевски, И. “Възможности за приложение на система за ранно предупреждение при управление на предприятието в условия на криза”   сп. Бизнес управление, 1992, кн. 2., стр. 32-40.

 56. Кръстевич, Тодор. Конкурентни маркетингови стратегии / Тодор Кръстевич // Бизнес-мениджмънт. –Свищов, 1992, 2, с. 27-36.

 57. Кръстевич, Тодор. Маркетингови модели на потребителското поведение / Тодор Кръстевич // Народностопански архив. –Свищов, 1991, 2-3 XLIV, с. 35-45.

 58. Марчевски, И. “Анализ на резултатите от международната дейност на фирмата с портфолио методи”, сп. Народностопански архив, 2002, кн. 3, стр. 10-17.

Научни доклади

 1. Иванова, Маруся. Анализ на възприеманите ползи от промоциите / Маруся Иванова // Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика: Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие : АИ Ценов. - Свищов, 2011, том І, с. 417-422.

  ISBN 978-954-23-0592-7.

 2. Иванова, Маруся. Моделът на Къркпатрик за измерване ефективността на електронното обучение / Маруся Иванова // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : АИ Ценов. - Свищов, 2010, том ІІ, с. 228-245.
  ISBN 978-954-23-0487-6.

 3. Кръстевич, Тодор. Анализ на социални мрежи при колаборативното електронно обучение / Тодор Кръстевич // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : АИ Ценов. - Свищов, 2010, том ІІ, с. 320-331.
  ISBN 987-954-23-0487-6.

 4. Иванова, Маруся. Моделът на Къркпатрик за измерване ефективността на електронното обучение / Маруся Иванова // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : АИ Ценов. - Свищов, 2009, том І, с. 249-255.
  ISBN 098-954-23-0427-2.

 5. Bashev, Kostadin. Reverse Pricing Models in e-Learning / Kostadin Bashev // Informatization of the Society and its Interaction with the Educational System : International Scientific Conference. - Bratislava, 2009. pp. 1-7.
  ISBN 978-80-225-2810-8

 6. Marchevsky, Iv., R. Yordanov. Simulation Modeling of Foreigners’ Demand for Tourist Services in Egypt. Тhird economic international conference for co-operation between Egypt and Bulgaria, Ismailia, AR Egypt, 5-7 April, 2009.
 7. Горанова, П. Управление на отношенията с клиенти и системи за управление на ресурси (ERP). Кръгла маса “Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване”, ИУ-Варна, 2009 (под печат)
 8. Горанова П. Релацията - директен маркетинг и реклама, Национална конференция с международно участие “Съвременни управленски практики VІ”, Бургаски свободен университет, 2009 г.
 9. Krastevich, Todor et al. Using Data Mining Predictive Models for Student Relationship Management / Todor Krastevich, Marusya Ivanova // Third Economic Conference for Co-operation between Egypt and Bulgaria : International Scientific Conference. - Ismailia, AR Egypt, 2009 (to appear).

 10. Тананеева, Ж. Управление на клиентите по време на криза. Кръгла маса “Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване”, ИУ-Варна, 2009 (под печат).
 11. Krastevich, Tоdor et al. Using TURF analysis for product line optimization / Todor Krastevich, Marusya Smokova // Trends and Recent Challenges of Theory and Practice in Trade, Marketing and International Business Activities in the Conditions of Global Competition : International Scientific Conference of the Faculty of Commerce of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava, 2009, Part 1, pp. 213-220.
  ISBN 978-80-225-2794-1.

 12. Krastevich, Todor et al. Social Network Analysis in Collaborative E-learning Environment / Todor Krastevich, Marusya Smokova // Informatization of the Society and its Interaction with the Educational System : International Scientific Conference. - Bratislava, 2009. pp. 1-10.
  ISBN 978-80-225-2810-8.

 13. Кръстевич, Тодор. Анализ на социални мрежи при колаборативното електронно обучение / Тодор Кръстевич // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : АИ Ценов. - Свищов, 2009, том І, с. 319-329.
  ISBN 098-954-23-0427-2.

 14. Krastevich, Todor et al. Data Mining for Analytical Student Relationship Management: A Case Study from Bulgarian Higher Education Institution / Todor Krastevich, Marusya Ivanova // Informatization of the Society and its Interaction with the Educational System: International Scientific Conference. - Bratislava, 2008, pp. 102-111.
  ISBN 978-80-225-2574-9.

 15. Горанова, П. Практико-приложни аспекти на електронната търговия, “Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаваща адаптация”, ИУ-Варна, 2008 г.
 16. Горанова, П. Макро и микроикономическа среда за развитието на електронната търговия в България, Юбилейна международна научна конференция “Търговията в съвременното общество – теория и практика”, ИУ-Варна, 2008 г.
 17. Горанова, П., Ж. Тананеева. Ценовата война като маркетингова стратегия за конкурентна борба, Юбилейна международна научнопрактическа конференция “Модернизация на икономиката – макроикономически, финансови и социални аспекти”, СА “Д.А.Ценов” - Свищов, 2008 г.
 18. Ivanova, Marusya. Backpropagation Neural Networks in Analyzing Competitive Market Structure / Marusya Ivanova // Informatization of the Society and its Interaction with the Educational System: International Scientific Conference. - Bratislava, 2008, pp. 121-129.
  ISBN 978-80-225-2574-9.

 19. Smokova, Marusya I. Analyzing Competitive Market Structure with Artificial Neural Networks (The Case of Fast Moving Consumer Goods) / Marusya I. Smokova // Маркетинг у третьому тисячолiттi: Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï студентiв, аспiрантiв та молодих вчених : Донецький нацiональний унiверситет економiки i  торгiвлi iменi Михайла Туган-Барановського, Донецьк, том 3, частина 3, 2008, с. 120-122.
  ДК № 1106 вiд 5.11.2002 р.

 20. Иванова, Маруся. Анализ на конкурентната пазарна структура в сектора на бързооборотните потребителски стоки с изкуствени невронни мрежи / Маруся Иванова // Маркетингът през 21-ви век: Парадигми, стратегии, тактики : Втора научна конференция с международно участие : УИ „Наука и икономика”. – Варна, 2008, с. 141-147.
  ISBN 978-954-21-0333-2.

 21. Кръстевич, Тодор. Анализ на дискретния избор с отчитане на хетерогенността на потребителските предпочитания / Тодор Кръстевич // Маркетингът през 21-ви век: Парадигми, стратегии, тактики : Втора научна конференция с международно участие : УИ „Наука и икономика”. -Варна, 2008, с. 97-107.
  ISBN 978-954-21-0333-2.

 22. Горанова, П. Потребителското поведение и пазарът на климатични системи (в съавт. С доц. Стефан Стефанов). Юбилейна научно- практическа конференция "мениджмънтът през 21-ви век", СА "Д.А.Ценов" – Свищов, 2007 г.
 23. Горанова, П. Регионална политика и проекти за развитие на провинциалните и периферни райони, Международна научно-практическа конференция "Управление развитието на организациите" ИУ-Варна, 2007 г
 24. Горанова, П. “Ролята на е-маркетинг в съврменния бизнес”, CONFERENCE”CHALLENGES OF ECONOMIC SCIENCE AND PRACTICE IN THE EU INTEGRATION PROCESS”, UNIVERSITY OF NIŠ FACULTY OF ECONOMICS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC NIŠ,2007
 25. Банчев, П. Един модел за комбиниране елементите на маркетинговия микс. – В: Съвременни управленски практики V. Т.ІІ. Бургас, БСУ, 2007, с.222-236
 26. Банчев, П. Възможности за оптимално комбиниране на елементите на маркетинговия микс. - В: Маркетингът през 21 век. Парадигми, стратегии, тактики. Варна, ИУ, 2007
 27. Горанова, П., Ж. Тананеева. Маркетингови проучвания на търговските марки в пивоварната промишленост в България. Международна научно-практическа конференция „Съвременни управленски практики V”, Бургаски Свободен Университет, 2007.
 28. Тананеева, Ж. Мениджър ключови клиенти –необходимост или лукс” Международна научно-практическа конференция „Мениджмънтът в 21-ви век”, СА „Д.А.Ценов” - Свищов, 2007.
 29. 2. Olson, D., M. Shipley, M. Johnson, N. Yankov. , Capturing the high-risk environment of the transition economy in Bulgaria - a simulation-based DSS. Decision Support Systems Volume 42 Issue 4, 2004-2015 (2007), Elsevier Science Publishers B. V. www.informatik.uni-trie 0071
 30. Olson, D., M. Johnson, Y. Li, B. Patrakosol, Z. Qin, M. Shipley, N. Yankov. Evaluation of ERP outsourcing. 2007, Collaborative Colleagues: Elsevier Science Publishers B. V.
 31. Горанова, П. Проблеми на трансграничното сътрудничество между България и Румъния, (в съавторство с доц. Д-р Стефан Стефанов), Международна конференция "Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-восточной Европы в рамках Черномоского экономического сотрудничества и ГУАМ", Донецк, 2006, том ІІ, част ІІ, стр. 398-403.
 32. Goranova. P. Agrarian sektor in the process of globalization, (в съавторство с доц. Д-р Стефан Стефанов) Международна конференция “Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi”, Ниш, 2006, стр. 577-585.
 33. Goranova. P. Central-European free trade agreement – trade effects on the participating countries, (в съавторство с доц. Д-р Стефан Стефанов) Международна конференция “Strukturne promene I demografska kretanja zemalja Juzne Evrope”, Ниш, юни, 2006, стр.137-143.
 34. Горанова, П. Асиметрия в туристическия бизнес ИКОНОМИЧЕСКИ АСИМЕТРИИ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА Юбилейна международна конференция “Икономически асиметрии в Обединена Европа”, АИ “Ценов”, 2006, стр. 130-139.
 35. Диадите – средство за определяне на икономически асиметрии. - В: Икономически асиметрии в обединена Европа, Юбилейна международна конференция. Свищов, АИ “Ценов”, 2006, с. 102-109.
 36. Горанова, П. Междукултурен анализ в глобалната икономика. Доклад В: Европейски перспективи на националното стопанство. Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция. ИУ-Варна, Изд. “Наука и икономика”, 9-10 юни 2005, с.276-282.
 37. Горанова, П. Оценка на потребителската удовлетвореност при покупката на стоки и услуги. Доклад. В: Съвременни управленски аспекти ІІІ. Сборник доклади. Том ІІ, 18-20.02., Бургас, 2005,с.148-155 (в съавторство с доц. Ст.Стефанов)
 38. Горанова, П. Маркетингови стратегии в туристическия бизнес. Доклад. В: Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век. Сборник доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалност “Туризъм”. ИУ-Варна, Изд. “Наука и икономика” 3-4 ноември, 2005, с.187-194 (в съавторство с доц. Ст.Стефанов).
 39. Банчев, П. Маркетинговите знания са базови при обучението на икономистите. – В: “120 години ДТГ “Димитър Хадживасилев”. Юбилеен сборник. Свищов, 2005, с. 95-102.
 40. Банчев, П. Продуктово-пазарното интегриране – една съвременна стратегия за стопански растеж. – В: Маркетингът и стратегическото планиране: теория, практика, обучение. (Международна научна конференция) С., 2005, с. 182-187.
 41. Банчев, П. Маркетингът като системна планова дейност. – В: В криза ли е планирането. (Юбилейна научна конференция). Т.2. Свищов, 2005, с. 19-23.
 42. Кръстевич, Тодор и др. Изкуствените невронни мрежи в маркетинговия мениджмънт: приложни перспективи / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова // В криза ли е планирането?: Международна конференция : АИ „Ценов”. –Свищов, 2005, 2, с. 36-43.
  ISBN-10: 954-23-0331-7.

 43. Иванова, Маруся. Приложение на изкуствените невронни мрежи при прогнозиране на продажбите. / Маруся Иванова // Сборник с доклади от Международна конференция „Маркетинг и стратегическо планиране: Теория, практика, обучение” (с. Равда, септември 2004) : УИ „Стопанство” - София, 2005, с. 393-402

 44. Горанова, П. Еврорегионите и проблемите при трансграничното сътрудничество,Провлемь и перспективи сотрудничества между странами Юго-Восточной Европь в рамках Черноморсково Экономического сотрудничества и ГУУАМ, Донецк – Свиштов- Мариупол, 2004, с. 36 –40
 45. Димитрова В. Съвременни аспекти на рекламната политика на фирмата, конференция "Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение", Университетско издателство "Стопанство" – УНСС София, 2004.
 46. Димитрова В. Направления создания успешных фирменных альянсов, конференция “Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект”, Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект, Донецк, 2004, Част І, с. 161-164.
 47. Тананеева, Ж. Проблеми на въвеждане на Интернет-маркетинга във фирмите от аграрния сектор, сп. Икономика и управление на селското стопанство, 2/2004
 48. Marchevski, I., V. Bojinova, D. Iliev, Internet as a new tool in the firm strategy of the Bulgarian export oriented enterprises, International scientific conference “Strategies and challenges in the process of accession to the European Union”, 10-12 October 2003, Svishtov.

 49. Марчевски, И., В. Божинова, Др. Илиев “Интернет като инструмент в дейността на българските предприятия”, Юбилейна международна научна конференция “Съвременни предизвикателства пред търговията”, ИУ Варна, 13-14 ноември 2003 г., Варна.

 50. Marchevski, I., At. Damyanov, D.Iliev “Business Support Services for SME’s in Bulgaria – Current Situation and their Potential as a Tool for Overcoming the Barriers for Internationalization”, II ASECU Conference – “Economic Cooperation in South Eastern Europe: Transition Progress and Accession to European Union”, Beograd, November 2003, pp. 321-335.

 51. Марчевски, И. и др. “Приложение на активните методи за обучение по пазарно ориентираните дисциплини (сравнителен анализ)”, Юбилейна международна конференция “Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХІ век”, Свищов, 2001, стр.166-172.

 52. Марчевски, И. “Възможности за приложение на симулационни модели за финансово планиране при управлението на фирмата в условията на динамична пазарна среда” Научен семинар на КМПНР, 1996

 53. Кръстевич, Тодор. Форми на интернационализация и поведение при пазарното навлизане на немски предприятия в България / Тодор Кръстевич // Научен семинар Кранево ‘96 : АИ „Ценов”. –Свищов, 1996. 

 54. Марчевски, И.,  Г. Иванов “Автоматизирана информационна система за контрол и анализ на финансовото състояние във фирмата”. Научна конференция “Контролът  и икономическият анализ при пазарното стопанство - ефективност и рационалност”, Свищов, 1995, стр. 81-89.

 55. Кръстевич, Тодор. Моделът на Bass/Schmalen в дифузионните изследвания / Тодор Кръстевич // Научен семинар Кранево ‘95 : АИ „Ценов”. –Свищов, 1995. 

 56. Марчевски, И. “Възможности за използване на статистически методи при прогнозиране на цените в борсовата търговия”, Научен семинар на КМПНР, 1994, стр.35–37.

 57. Кръстевич, Тодор и др. Приложение на AHP (Analytic Hierarchy Process) при анализ на инвариантни информационно-управленски проблеми и реализацията му с помощта на EXCEL 5.0 / Тодор Кръстевич, Юрий Кузнецов // Информацията в икономическата теория и практика : Тематичен семинар : АИ „Ценов”. –Свищов, 1994, с. 30-34.

 58. Марчевски, И. “Жизнения цикъл на организациите и кризисния мениджмънт”, Научен семинар на КМПНР, 1993, стр.56-57.

 59. Кръстевич, Тодор. Приложение на теоремата на Бейс при избора на оптимална маркетингова стратегия / Тодор Кръстевич // Научен семинар Кранево ‘93 : АИ „Ценов”. –Свищов, 1993, с. 49-51.

 60. Марчевски, И. “Система за ранно предупреждение при кризисния мениджмънт”, Научен семинар на КМПНР, 1992, стр.28-29.

 61. Кръстевич, Тодор. Квантифицираните методи в бенчмаркинга / Тодор Кръстевич // Научен семинар Кранево ‘92 : АИ „Ценов”. –Свищов, 1992, с. 22.

Учебници и учебни пособия

 1. Кръстевич, Тодор. Извличане на знание от бази данни със SAS и SPSS. (Учебно пособие за съчетано обучение по проект) / Тодор Кръстевич. - Свищов : ЦСФО, 2010. - 295 с.

 2. Кръстевич, Тодор и др. Въведение в SAS и SPSS. (Учебно пособие за съчетано обучение по проект) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. - Свищов : ЦСФО, 2010. - 306 с.

 3. Кръстевич, Тодор и др. SAS и SPSS за начинаещи: подготовка, визуализация и анализ на данни. (Учебно пособие за съчетано обучение по проект) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. - Свищов : ЦСФО, 2010. - 435 с.

 4. Кръстевич, Тодор и др. SAS и SPSS за напреднали: многомерен анализ и интерпретация на данни. (Учебно пособие за съчетано обучение по проект) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. - Свищов : ЦСФО, 2010. - 354 с.

 5. Банчев, П. Маркетинг. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2009
 6. Янков, Н., П. Горанова. Интегрален маркетинг. Свищов, АИ “Д. Ценов”, 2009. сс. 464
 7. Янков, Н., П. Горанова, Н. Веселинова, Ж. Тананеева. Маркетинг – казуси, ситуации, тестове, задачи. Свищов, АИ “Д. Ценов”, 2009, сс. 176.
 8. Кръстевич, Тодор и др. Насърчаване на продажбите. (Учебно пособие за дистанционно обучение) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 236 с.

 9. Марчевски, И. „Маркетинг в здравеопазването – учебно пособие за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2008 г.

 10. Марчевски, И. „Одит на маркетинговите комуникации – учебно пособие за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2008 г.

 11. Кръстевич, Тодор и др. Емпирични маркетингови изследвания. (Учебно пособие за дистанционно обучение) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 218 с.

 12. Янков, Н., П. Горанова, Н. Веселинова, Ж. Тананеева, Тренинг по стратегиране и планиране. Свищов, АИ „Ценов”, 2007.
 13. Марчевски, И., Г. Иванов, „Одит на проекти – учебно пособие за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2006 г.: тема 4, тема 5, точка 3, тема 7, тема 8, точка 2 и тема 9, точка 4.

 14. Марчевски, И., Ат. Дамянов. „Оценка на международната дейност – учебно пособие за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2006 г. : теми 4, 5, 6 и 7.

 15. Банчев, П. Принципи на маркетинга. Учебно пособие за дистанционно обучение. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006, 176 с.
 16. Банчев, П. Управление на продажбите. Учебно пособие за дистанционно обучение.Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006, 200 с.
 17. Банчев, П. Маркетинг. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006, 736 с.
 18. Банчев, П. Пазарни проучвания. (второ прераб. и доп. изд.). Академично издателство “Ценов”, 2006, с. 381
 19. Кръстевич, Тодор. Маркетингов инженеринг. (Учебно пособие за дистанционно обучение) / Тодор Кръстевич. - Свищов : АИ Ценов, 2005.

 20. Марчевски, И. „Маркетингов одит – учебно пособие за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2005 г.

 21. Янков, Н., П. Горанова. Маркетинг и маркетингов мениджмънт. Свищов, АИ „Ценов”, 2005.
 22. Янков, Н. Стратегически маркетингов мениджмънт. Учебник за дистанционно обучение по магистърска програма “Маркетинг” на СА “Д. Ценов” – Свищов. Издание на Център за дистанционно и магистърско обучение, Свищов, 2005.
 23. Янков, Н. Бренд мениджмънт. Учебник за дистанционно обучение по магистърска програма “Маркетинг” на СА “Д. Ценов” – Свищов. Издание на Център за дистанционно и магистърско обучение, Свищов, 2005.
 24. Банчев, П. Маркетинг. Свищов, Академично издателство “Ценов”, второ изд. 2004, 736 с.
 25. Йорданов, Р. и др., Работен комплект прогнозиране и планиране, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2004.
 26. Марчевски, И., Ат. Дамянов, и Д. Илиев, “Международен бизнес”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2002 г.: тема 6, стр. 207-239, тема 9, стр. 303-353, тема 10, стр. 353-383.

 27. Марчевски, И., Ат. Дамянов и К. Тодоров, “Експортен маркетингов мениджмънт”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2000 г.: части ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, стр. 203-319 и част ХVІІІ, стр. 371-389.

 28. Marchevski, I. Kabo” – case. In: F. Brasinghton, F., S Pettit. Principles of Marketing, London, Pitman Publishing, 1997, p. 83.

 29. Банчев, Петър и др. Основи на маркетинга (маркетингова концепция) / Петър Банчев, Тодор Кръстевич. –Свищов : АИ Ценов, 1994, с. 306.

 30. Марчевски, И., Ат. Дамянов, “Международен маркетинг”, Академично издателство “Ценов”, Свищов,  1993 г.: параграф 1 от част 5, стр. 86-87, параграф 3 от част 5, стр. 90-102, част 6, стр. 103-131, част 7, стр. 131-153 и част 9, стр. 179-193.

Сборници и учебни помагала

 1. Иванова, Маруся. Ръководство по дисциплината "Промоционална политика" (Управление на кампании със SPSS), 2011. - 41 с.
  <http://moodle.eacademy.bg>

 2. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. -3. прераб. и доп. изд. – Свищов : АИ Ценов, 2009. - 18 с.

 3. Кръстевич, Тодор  и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с изпитни материали), / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 24 с.

 4. Кръстевич, Тодор и др. Насърчаване на продажбите. (Свитък с изпитни материали) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 12 с.

 5. Кръстевич, Тодор и др. Насърчаване на продажбите. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 11 с.

 6. Иванова, Маруся. Реклама и медия планиране. (Свитък с изпитни материали) / Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 14 с.

 7. Иванова, Маруся. Реклама и медия планиране. (Свитък с материали за самоподготовка) / Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 10 с.

 8. Кръстевич, Тодор и др.  Емпирични маркетингови изследвания. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 17 с.

 9. Кръстевич, Тодор и др. Емпирични маркетингови изследвания. (Свитък с изпитни материали) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 14 с.

 10. Иванова, Маруся. Ръководство по дисциплината „Маркетингово прогнозиране” (Прогнозиране със SPSS), 2007. - 99 с.
  <http://moodle.eacademy.bg>

 11. Иванова, Маруся. Ръководство по дисциплината "Маркетингови изследвания ІІ част" (Многомерни методи за маркетингови изследвания със SPSS), 2007. - 135 с.
  <http://moodle.eacademy.bg>

 12. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с изпитни материали), / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2007. - 20 с.

 13. Горанова, П. Н. Янков и др. Тренинг по стратегиране и планиране. Свищов, АИ „Ценов”, 2007, (в съавторство с гл.ас. Н. Веселинова и ас. Ж. Тананеева)
 14. Н. Янков, Горанова, П. и др. Тренинг по стратегиране, планиране и маркетинг. Свищов, АИ „Ценов”, 2007, (в съавторство с гл.ас. Н. Веселинова и ас. Ж. Тананеева)
 15. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. -2. прераб. и доп. изд. – Свищов : АИ Ценов, 2007. - 20 с.

 16. Банчев, П., Ж. Тананеева. Пазарни проучвания, Свитък с материали за самоподготовка, МП “Мениджмънт на търговската дейност”, АИ „Ценов” – Свищов, 2007.
 17. Банчев, П., Ж. Тананеева. Пазарни проучвания, Свитък с изпитни материали, МП “Мениджмънт на търговската дейност” , АИ „Ценов” – Свищов, 2007.
 18. Банчев, П. Управление на продажбите. Свитък с учебни материали за самоподготовка. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006, 24 с.
 19. Банчев, П. Управление на продажбите. Свитък с изпитни материали. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006, 28 с.
 20. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. – Свищов : АИ Ценов, 2005.

 21. Банчев, П. Принципи на маркетинга. Свитък с изпитни материали. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2005, 24 с.
 22. Банчев, П. Принципи на маркетинга. Свитък с учебни материали за самоподготовка. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2005, 16 с.
 23. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с изпитни материали), / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2005.

 24. Кръстевич, Тодор и др. Свитък с учебни материали за самоподготовка по „Маркетингов тренинг – Markstrat 3” / Тодор Кръстевич, Радослав Йорданов. - Свищов : АИ "Ценов", 2005.

 25. Кръстевич, Тодор и др. Свитък с изпитни материали по „Маркетингов тренинг – Markstrat 3” / Тодор Кръстевич, Радослав Йорданов. - Свищов : АИ "Ценов", 2005.

 26. Банчев, П. Пазарни проучвания. (Свитък с учебни материали за самоподготовка). (2 прераб. и доп. изд.). Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2004, 16 с.
 27. Банчев, П. Пазарни проучвания. (Свитък с изпитни материали). (2 прераб. и доп. изд.). Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2004, 16 с.
 28. Янков, Н,. Т. Георгиева, Ан. Марчева, Н. Веселинова, В. Димитрова, Р. Йорданов. Работен комплект прогнозиране и планиране, Свищов, АИ ”Ценов”, 2004.

Разработки с практико-приложен характер

 1. Марчевски, И. и др. “Социално-икономическо състояние и перспективи за развитие на общините от Дунавския регион”, Свищов, 2001 г., част 2,  стр. 30-61.

 2. Марчевски, И. и др. “Анализ и прогнозиране на бюджетните приходи”, Усъвършенстване на институционалната структура и повишаване квалификацията на кадрите от общинската администрация в Република България, СУ “Св. Климент Охридски”, TEMPUS IB_JEP 14 347, София, 2001, стр. 73-83.

 3. Марчевски, И. и др. “Търговски тайни – най-често задаваните въпроси, свързани с експорта”, съвместно издание с International trade center (КОНТ/СТО – Женева) и русенка индустриално-търговска камара, Русе, 2001, част 2, в. 36, 37, 39, 40, 40, 43, 44 и 45.