"КВАБАР" - Квалификационен барометър на студента.

Проектът представлява институционално изследване, свързано с измерване на индивидуалния квалификационен профил на студента чрез уеб-базирана система за следене на множество променливи. Системата е обозначена с абревиатурата КВАБАР-С® (съкратено от КВАлификационен БАРометър на Студента) и е проектирана и въведена в Стопанска академия „Д. А. Ценов” от месец ноември, 2008 година, с възможности за интегриране в цялостната управленска концепция на висшето училище. 

Ключова характеристика на системата КваБар-С® е „видимостта” от гледна точка на конкретния обучаем. На всеки студент се предостави възможност за информиране и анонимизирано сравнение с масата останали обучаеми, подразделени в различни кохорти. По този начин се подпомага и мотивираме индивидуално квалификационно развитие. 

Технологичното „сърце” на проекта се състои от платформа за следящо уеб-базирано анкетиране, интегрирано със студентското досие  на обучаемите. Чрез анонимни обобщения на данни от отделните допитвания се изготвят компаративни анализи и и се извеждат комплексни оценки за конкурентния профил и професионалната пригидност на всеки включил се студент, на ниво висше училище (към момента системата обхваща обучаваните от втори до четвърти курс, редовна форма на обучение), на ниво специалност, на ниво абсолвенти от всички специалности и на ниво абсолвенти от същата специалност. След подходящо клъстеризиране, подобна информация би представлявала съществен интерес както за оперативното, така и за стратегическото управление на качеството във висшето училище.

Системата дава възможност на всеки студент периодично да се „самооцени” в сравнение със своите колеги с помощта на многомерна система от критерии, обобщени в индекса КВАБАР-С®(конструкция, нормирана от 0 до 100, изразяваща моментния персонален конкурентен статус на обучаемия-респондент).