Проект "Изследване информационните потребности на студентите в СА "Д. А. Ценов""

Новите модели на учене и бързото развитие на информационните технологии налагат своевременно адаптиране на подходите и средствата, използвани при обучаване на студентите. За да може да комуникира ефективно със своите студенти, едно висше училище следва да познава техните потребности, очаквания, навици. Целта на представения тук проект бе да се изследват потребностите на студентите в СА „Д. А. Ценов” от интернет ресурси и на тази база да се дефинират препоръки за оптимизиране пакета от услуги, които висшето училище предлага на обучаемите. Резултатите от изследването са интересни и с това, че позволяват проследяване динамиката на анализираните променливи. В рамките на проекта бяха реализирани две вълни на допитване:

  • първа вълна – 2009 г., обем на извадката – 1254 респондента;
  • втора вълна – 2010 г., обем на извадката – 918 респондента.

Конкретните резултати от проекта може да видите тук.