Проект "Измерване на удовлетвореността от образователния продукт"

 1. Измерванe удовлетвореността от образователния продукт с помощта на латентни конструкции (Разработване и внедряване на каузално аналитична методология (LISREL) за идентифициране, измерване и валидиране на ключовите детерминанти на удовлетвореност от магистърските програми в Стопанска Академия “Д. А. Ценов” – Свищов.
 2. Използване на компютърни, симулационни модели, за подпомагане на управленските решения.
 3. Моделиране развитието на българската бизнесорганизация с използване на информационни технологии.
 4. Разработване на методика за формулиране на продуктови пазарни стратегии на големите български предприятия съобразно условията на Европейския общ пазар.
 5. Разработване на процедура за избор на стратегически решения при фирмени партньорства в България.
 6. Оценка на състоянието и бариери пред развитието на туристическия обмен между България и арабските страни”, научно-изследователски проект по поръчка на Египетския институт за насърчаване на туризма.
 7. Оценка на степента на развитие на инфраструктурата, подпомагаща интернационализацията на българските фирми, Международен проект, финансиран от фондация “Сорос”.
 8. Trans-border regional information system, Progect BG 007.04.01.039:Свищов
 9. “Internationalization,Inter-firm Linkages and SMEs”, PHAR-ACE Research Project
 10. Предизвикателства пред децентрализираното трансгранично сътрудничество ( по примера на Еврорегион “Дунав – Юг”)
 11. Създаване на модел и виждане за развитие системата на научно-изследователската работа в СА “Д. Ценов“.
 12. Изследване на състоянието и перспективите за прилагане на активни методи на обучение (АМО) в процеса на обучение и изпитване по мениджмънт.
 13. Проблеми пред внедряването и използването на системи за финансово управление и контрол в българските общини.
 14. Проблеми и перспективи пред използването на активните методи в обучението по пазарно ориентираните дисциплини.
 15. Уеб-базираните технологии – нов етап в процесите на обучение и самоподготовка на студентите.