Теми за подготовка за държавен изпит - 2012

Теми за подготовка за държавен изпит на специалност Маркетинг, към катедра "Маркетинг", Стопанска академияПубликувани са темите за подготовка за държавен изпит (през юли 2012 г.) на специалност "Маркетинг" в образователно-квалификационна степен "Бакалавър", редовно и задочно обучение.

Темите са достъпни от тук.

Технология за провеждане на изпита
Изпитът се свежда до решаване на практическо задание (казус). Казусът обединява поредица от взаимно свързани делови ситуации, чието решаване цели проверка на знанията и уменията на студентите за използване на маркетинговия инструментариум (показатели, методи и техники).